Författararkiv: Pär Zakariasson

Krigsförbanden är fyllda

Det har i media framkommit uppgifter om att Försvarsmakten saknar 7 500 soldater. Det är fel. Krigsförbanden är idag i allt väsentligt bemannade.

I händelse av höjd beredskap och mobilisering bemannas krigsförbanden med alla de som är krigsplacerade, även de som inte har Försvarsmakten som sin huvudarbetsgivare och därmed inte tjänstgör kontinuerligt. I detta återfinns hela hemvärnet samt reservofficerare och deltidsanställda gruppbefäl, soldater och sjömän men även tidigare värnpliktiga. De sistnämnda är placerade med stöd av pliktlagen. Därmed är krigsförbanden i allt väsentligt bemannade.

Försvarsreformen med övergång till frivillighet har i huvudsak gått enligt plan. FM har fler kontinuerligt anställda soldater och sjömän än planen men färre deltidsanställda. Pliktpersonal (i huvudsak tidigare värnpliktiga) används därför för att fylla upp krigsförbanden. Krigsförbanden är därför inte uppfyllda enligt den metod som ursprungligen var tänkt.

Regeringens beslut i december 2014 om att pliktpersonal kan kallas in till övningsverksamhet innebär att kompetensen hos pliktpersonalen nu kan vidmakthållas, och att de kan träna ihop med sina krigsförband. Försvarsmakten planerar att genomföra krigsförbandsövningar med samtliga krigsförband under försvarsbeslutsperioden.

Sammantaget ger detta idag att huvuddelen av krigsförbandens befattningar med soldater och sjömän är bemannade.

Anders Silwer, Försvarsmaktens produktionschef