Kategoriarkiv: Informationsdirektören

Försvarsmakten ger ut handbok i sociala medier

Ny handbok i sociala medier

Ny handbok i sociala medier

Försvarsmakten ger ut en handbok i sociala medier som ett stöd till sina medarbetare. Handboken som är framtagen av informationsstaben och säkerhetskontoret berör både möjligheter och risker, innehåller rekommendationer och återger vissa bestämmelser.

Läs och ladda ner handboken här: Försvarsmaktens handbok i sociala medier

Den informationsteknologiska utvecklingen och svenskarnas förändrade kommunikationsbeteenden* innebär både nya möjligheter och nya krav för Försvarsmakten och dess medarbetare. Informationsfriheten främjar öppenhet, kunskapsbildning och delaktighet. Men den kan också försvåra till exempel skyddet av information som omfattas av sekretess och öka medarbetares utsatthet.

För att tydliggöra myndighetens syn på det nya medielandskapet och öka medvetenheten om möjligheter, risker och bestämmelser bland sina medarbetare ger Försvarsmakten nu ut en handbok i sociala medier.

Det som är speciellt med handboken är att den omhändertar både säkerhetstjänstens syn, juridiska aspekter samt informationstjänstens målsättningar. Det finns inget motsatsförhållande mellan dessa funktioner utan målet är gemensamt. Att Försvarsmaktens medarbetare berättar om sin verklighet medvetna om eventuella begränsningar. Denna samsyn är en styrka inom ett område där det kanske varit olika syn på nyttan eller möjligheten.

Handboken består av tre delar: Den första delen ger en introduktion till sociala medier och beskriver några av de mest populära medierna. Den andra delen innehåller konkreta rekommendationer till medarbetare, medan den tredje delen handlar om myndighetens förhållningssätt och ansvar.

Sedan 2011 finns fastställda riktlinjer för hur Försvarsmakten ska använda sociala medierI riktlinjerna konstaterar Försvarsmakten att tillgång till information och människors rätt att yttra sig är grundläggande rättigheter i den demokrati som myndigheten har uppdraget att skydda. Vidare uppmuntras medarbetare att använda sociala medier för att i mötet med omvärlden bidra till en korrekt och komplett bild av Försvarsmakten.

Erik Lagersten
Informationsdirektör

 

Försvarsmakten har även sedan tidigare en formell närvaro på:

Facebook
Youtube
Twitter
Twitter Försvarsmakten Rekrytering
Twitter informationsdirektören
Instagram
Google+
och den egna bloggportalen blogg.forsvarsmakten.se.

*Se till exempel Svenskarna och Internet 2012

AD dom rörande reservofficersavtalet

Arbetsdomstolen (AD) fastställde 26 juni domen i målet rörande reservofficersavtalet. Det har varit ett långdraget och komplext ärende med flera svåra bedömningsfrågor av principiell art. AD har nu har gett sin syn på hur dessa frågor ska bedömas. Domen omfattar en tvist som rör tolkningen av reservofficersavtalet från 2004. Bakgrund och domskäl går att läsa på Arbetsdomstolens hemsida.Vad gäller reservofficeren i allmänhet kan konstateras att Försvarsmaktens verksamhet har på flera viktiga punkter förändrats sedan 2004, bland annat har den allmänna värnplikten förklarats vilande och ett nytt personalförsörjningssystem, baserat på frivillighet, introducerats. Vidare har ny lagstiftning tillkommit för tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS).

I detta stora förändringstryck har Försvarsmakten inte vidmakthållit och utvecklat reservofficerssystemet i takt med övriga förändringar. Försvarsmakten har därför inlett ett arbete för att utarbeta en ny inriktning för en långsiktigt hållbar försörjning av reservofficerare.

Inriktningen bygger på att behovet av reservofficerare kommer att öka och att reservofficerarna fortsatt kommer att vara en viktig resurs för att dels fortsätta utvecklingen av insatsorganisationen, dels lösa Försvarsmaktens uppgifter.

Erik Lagersten
Informationsdirektör

Surdeg eller demokrati, ja eller nej?

dagens ledarsida i Dagens Nyheter frågar Erik Helmerson den berättigade frågan om inte demokrati är viktigare än surdeg? Han undrar också varför mitt svar i P1 morgon var nej på den frågan. Det hade varit enkelt för mig att på den korta tiden som återstod svara ja, det är viktigare! Det är ett korrekt svar, som utgått från Försvarsmaktens uppdrag och som alltid är giltigt.

Men med kampanjen vill vi att det är individen som ska reflektera, och besvara den frågan. Om vi utgår från demokratibegreppet så innebär det också att den som hävdar en annan uppfattning har rätt att uttrycka den. Min uppgift är inte att vara åsiktspolis eller värdera den typen av uppfattningar. Vi ska till och med försvara rätten att fritt kritisera Försvarsmakten och samhällets värderingar.

För den som tycker demokratifrågan är viktig är det mer bekymmersamt att undersökningar bland unga visar att synen på demokrati inte är så grundmurad som samhället kanske önskar (World Values Survey 2011). Om vi med våra kampanjer kan få igång det samtalet som behövs kring dessa frågor och att ställa surdeg mot demokrati kanske fler tar ställning just för försvaret av demokratin. Det har i alla fall fler än 12 000 personer gjort som nu genom kampanjen ansökt om grundläggande militärutbildning. Så i den delen har den fyllt sitt syfte.

Erik Lagersten
Försvarsmaktens informationsdirektör