Kategoriarkiv: Reservofficerare

AD dom rörande reservofficersavtalet

Arbetsdomstolen (AD) fastställde 26 juni domen i målet rörande reservofficersavtalet. Det har varit ett långdraget och komplext ärende med flera svåra bedömningsfrågor av principiell art. AD har nu har gett sin syn på hur dessa frågor ska bedömas. Domen omfattar en tvist som rör tolkningen av reservofficersavtalet från 2004. Bakgrund och domskäl går att läsa på Arbetsdomstolens hemsida.Vad gäller reservofficeren i allmänhet kan konstateras att Försvarsmaktens verksamhet har på flera viktiga punkter förändrats sedan 2004, bland annat har den allmänna värnplikten förklarats vilande och ett nytt personalförsörjningssystem, baserat på frivillighet, introducerats. Vidare har ny lagstiftning tillkommit för tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS).

I detta stora förändringstryck har Försvarsmakten inte vidmakthållit och utvecklat reservofficerssystemet i takt med övriga förändringar. Försvarsmakten har därför inlett ett arbete för att utarbeta en ny inriktning för en långsiktigt hållbar försörjning av reservofficerare.

Inriktningen bygger på att behovet av reservofficerare kommer att öka och att reservofficerarna fortsatt kommer att vara en viktig resurs för att dels fortsätta utvecklingen av insatsorganisationen, dels lösa Försvarsmaktens uppgifter.

Erik Lagersten
Informationsdirektör