Försvarsmakten fokuserar på att underlätta utbyggnad av vindkraft till havs

Som sektorsmyndighet är det Försvarsmaktens ansvar att bedöma hur samhälls-planeringsåtgärder påverkar riksintressen för hela Totalförsvarets militära del. När det gäller just vindkraft sker detta i samråd inför och vid en ansökan om tillstånd, oftast enligt miljöbalken 6 . och 9.kap. Försvarsmakten gör en omfattande beredning av hur etableringen skulle påverka verksamhet, anläggningar, system eller andra […]

Försvarsmaktens kommentar på Riksrevisionens rapport om personalförsörjningen

I går publicerades Riksrevisionens rapport; Expansion utan prioritet – personalförsörjningen av kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän. Försvarsmaktens tjänsteförrättande personaldirektör brigadgeneral Fredrik Ståhlberg och Försvarsmaktens förbandsproduktionschef Jonny Lindfors kommenterar rapporten så här: Försvarsmakten välkomnar Riksrevisionens rapport, vi känner igen oss i mycket av det som står och den kommer att vara ett bra stöd i […]