Norge satsar

Ett historiskt løft for forsvaret. Det går faktiskt att instämma i statsminister Jonas Gahr Støres sammanfattning av regeringens förslag till Langtidsplan for forsvarssektorn 2025–2036. Ja, i alla fall när det gäller samtidshistorien. Försvarsbudgeten ska få ett samlat extra tillskott på 600 miljarder, vilket summerar till en satsning på försvaret på totalt 1 624 miljarder NOK. [...]

Krigsskådeplats NABO – svenska förmågor i en operativ diskussion

Våren 2023 gav Kungl. Örlogsmannasällskapet och Kungl Krigsvetenskapsakademien ut en skrift inom ramen för projektet ”En svensk marin i Nato”. Projektet konstaterade bland annat två frågor som behöver fortsatt analys: Var börjar försvaret av Sverige? Vilka operativa sammanhang behöver studeras för att identifiera framtidens marina uppgifter. Den första frågan besvarades i Tidskrift i Sjöväsendet 5/2023 [...]

En armé i behov av förändring

En ny operativ kontext och en ny operationsmiljö Sedan det ryska angreppet på Ukraina 2022 har det svenska försvars- och säkerhetspolitiska läget fundamentalt förändrats. Försvarsmakten och armén måste därför snarast utvecklas och transformeras för att anpassas till denna nya kontext. Brådskan och nödvändigheten i att förändra armén grundar sig i huvudsakligen tre drivande faktorer. Den [...]

US Perspectives on the EU in View of a Potential Second Administration – Part 1

From an American perspective, the EU is often seen as both a problem and an opportunity. An incoming Trump administration will no doubt view cooperation between the EU and NATO positively only if it benefits American security. If burden sharing is ineffective, the US may form informal coalitions outside institutional frameworks. The Heritage Foundation and [...]

Nato och det svenska systemet för taktiska begrepp

Det välskrivna inlägget ”Några reflektioner kring svensk uppdragstaktik som den beskrivs i Reglemente Armé Taktik 2023”, av överstelöjtnant Ola Palmqvist och universitetsadjunkt Niklas Wikström i KKrVAHT nr 1 för innevarande år, är tankeväckande. Inlägget är också en bra start för en diskussion som vi bör ha, om hur vårt sätt att utrycka oss i taktiska [...]

Förväntningar och förhoppningar inför Försvarsberedningens rapport

Försvarsberedningen har den viktiga men samtidigt idag nästan oändligt svåra uppgiften att föreslå en klok politisk inriktning för det svenska totalförsvarets utveckling. Förslaget kommer att presenteras den 26 april. Försvarsberedningshistorik - enighetens baksida Den svenska försvarspolitik som den nuvarande försvarsberedningens företrädare i stor enighet utformade för ett tjugotal år sedan har efterhand visat sig leda [...]

Försörjningstrygghet: Konsekvenser av Natomedlemskapet

Jag nämner inte Artikel 3 och Baseline requirements i denna artikel, dels för att så många andra redan har beskrivit innebörden, dels för att jag vill flytta fram positionerna och bli lite mer konkret. Det räcker inte med att konstatera att lydelser existerar, det ökar inte förmågan. Redan 1994 blev Sverige partner till NATO - [...]

Försvarsmakten är ingen j***a uppfostringsanstalt

Värnplikt finns till för att utbilda de bäst lämpade ungdomarna till duktiga krigare, inte försöka lösa andra samhällsproblem. Foto: Joel Thungren / Försvarsmakten Sedan värnplikten återinfördes har röster hörts hur detta kan vara bra av flera olika skäl, men ofta för allt annat än huvudsyftet. Många har predikat att större värnpliktskullar skulle producera ansvarsfulla samhällsmedborgare [...]

Unmanned systems are more than just a “thing.”

The war between Armenia and Azerbaijan in Nagorno-Karabakh in 2020 and the swift victory by the Azeri military, largely thanks to loitering munitions and tactical UAVs, put the spotlight on how unmanned aerial systems (UAS) could help win not only battles but wars. One could argue that the success did not only shape the Nagorno-Karabakh [...]

Det finns behov av att utveckla en ny mekaniserad Norrlandsbrigad

Bakgrund Försvarsbeslutet 2020 innebar att armén 2030 skulle bestå av tre brigader plus en reducerad brigad för försvaret av Stockholm jämte en bataljonsstridsgrupp på Gotland. Därutöver skulle det finnas ett antal fristående skyttebataljoner. I ÖB råd till regeringen den 6 november 2023 redovisades att tre av brigaderna skall vara ”mekaniserade” samt att ”Armén dimensioneras fram [...]

Uppdragstaktik, några reflektioner kring den ”svenska modellen”.

I KKrVA Handlingar och Tidskrift 1 2024 finns en välskriven text av Överstelöjtnant Ola Palmqvist och Universitetsadjunkt Niklas Wikström; ” Några reflektioner kring svensk uppdragstaktik som den beskrivs i Reglemente Arme’ Taktik 2023”. Texten fokuserar på filosofiska och kulturella skillnader mellan vår förståelse eller inriktning av uppdragstaktik och den ”ursprungliga” tyska ”Auftragstaktik”. Kritiken av vår [...]

Local elections in Turkey – A cold shower for “invincible” Erdogan

An astonishing volte-face in Turkish politics, and a cold shower for president Recep Tayyip Erdogan, the astonishing winner in last year's presidential and parliamentary elections. Never a dull moment in Turkish politics, so say seasoned analysts of big, mighty and unruly Turkey. Are we now, after the recent municipal elections, observing the beginning of the [...]

Skäl för optimism trots allt

Under vintern har svenska medier publicerat flera texter med ett pessimistiskt budskap om ukrainarnas möjligheter att nå framgång i sitt försvar mot den fullskaliga ryska invasionen. I denna ledare kommer vi att göra gällande att det budskapet i hög grad är resultatet av en framgångsrik rysk informationskampanj vars mål är att bryta ner det västliga [...]

Jägarförband i multidomäna operationer

I tidigare inlägg har jag diskuterat jägarförbanden utifrån olika utgångspunkter. I detta inlägg fortsätter jag diskussionen med jägarförbandens roll och användande inom ramen för multidomäna operationer. Morgondagens svenska armé, är en armé som slåss i en multidomän operationsmiljö, där jägarförband har fortsatt en viktig roll att fylla. Multidomäna operationer är från början ett amerikanskt koncept [...]

Har Sverige för många flaggofficerare?

När jag skrev boken Generalerna försökte jag införa benämningen Flaggofficer för alla från brigadgeneral och flottiljamiral med det förväntade resultatet av kritik från flottans officerare. Men de får kanske vänja sig nu när vi är med i NATO. Benämningen Flaggofficer är omdiskuterad även i USA där Kongressen officiellt benämner dem GFO ”general and flag officers”. [...]

Sveriges bidrag till Natos avskräckningsförmåga – inför försvarsberedningens rapport

Bakgrund Hur bör den försvarsmakt som Sverige ska bidra med till Natos gemensamma avskräckningsförmåga se ut? Försvarsberedningen ska om lite drygt en månad, den 26 april, ge svar på den frågan. Här några förslag som jag gärna skulle vilja se i beredningens rapport. Försvarsbeslutet 2020 var ett framsynt beslut. Redan då lades grunden till att [...]

Pojkrumsnationalism Deluxe

Den aggressiva nationalismen I mellanstadiet fick jag min första lärobok i historia. Ämnet verkade intressant så jag började läsa, faktiskt intensivläsa, boken och på kort tid hade jag gått igenom hela årskursen. Vad som gjorde störst intryck på en ung pojke, som jag minns mycket väl ännu idag, var den svenska stormaktstiden. Den politiska kartan över [...]

Analys av försvarsberedningens rapport ”Kraftsamling” del 2 av 2

Den 7 januari 2024 publicerades del 1, den finns här: https://kkrva.se/analys-av-forsvarsberedningens-rapport-kraftsamling-del-1-av-2/ Del 2 av analysen följer nedan. Jag har valt bort flera delområden av platsskäl, artikeln är  lång och jag har fokuserat på de områden jag anser är viktigast att finansiera i totalförsvarsbeslutet. Finansiell stabilitet och beredskap Finansinspektionens och Riksbankens samverkan fungerar bättre och bättre, [...]