Fortsatt motstånd på ockuperat område i Ukraina – Del 2 – Några taktiska och stridstekniska aspekter

Sammanfattning

Utifrån den allmänna rapporteringen avseende fortsatt motstånd på ockuperat ukrainskt territorium som inordnats i de grundläggande förmågorna, framträder en bild av att en koordinerad verksamhet utifrån en högre ukrainsk stridsplan genomföras på taktisk nivå inom de ockuperade områdena. Den övergripande rapporteringen faller främst inom begreppet verkan och dess underkategorier aktivt och passivt motstånd. Där det aktiva motståndet främst omfattar strid emedan det passiva motståndet omfattar inhämtning och psykologisk krigföring men även propaganda för att stärka den ukrainska moralen på av Ryssland ockuperat område. En fungerande ledning tillsammans med uthållighet och skydd förefaller även finnas för att bedriva det fortsatta motståndet på ockuperat ukrainskt territorium.

Inledning

Detta är det andra inlägget i en serie om tredje, det föregående inlägget fokuserade på några strategiska aspekter avseende fortsatt motstånd på ockuperat ukrainskt territorium. Detta inlägg kommer fokusera mer på den faktiska verksamheten, i form av den taktiska och stridstekniska nivån, det tredje inlägget kommer fokusera på ryska motåtgärder på ockuperat ukrainskt territorium mot denna form av verksamhet. Inledningsvis vill jag även påtala att någon detaljerad beskrivning av den faktiska stridstekniken kommer inte genomföras, om än att så hade varit möjligt utifrån den rapportering som sker. Det blir upp till er läsare att sätta er in i, då jag anser det vara något oetiskt att sprida sådan information i och med att dylika tekniker även kan användas av kriminella element.

I den allmänna rapporteringen kring det fortsatta motståndet på ockuperat område i Ukraina, kan en stor del av det som rapporteras inordnas i taktik och stridsteknik. Detta inlägg kommer beröra dessa aspekter, en viktig faktor för att förstå inlägget är att exempelvis olika former av arbetsmetoder eller mer korrekt hantverket för att kunna agera och minska risken för avslöjanden på ockuperat område kommer inordnas inunder begreppet stridsteknik, något som mer internationellt hade fallit under begreppet ”tradecraft”, det vill säga hantverk, då underrättelseofficerares ageranden på en annan nations territorium i mångt påminner om hur individer som är involverade i en motståndskamp på ockuperat område även måste agera.

I boken Resistance Operating Concept utgiven av den svenska Försvarshögskolan 2019, finns ett flertal skrifter vilket det refereras till som ger konkreta beskrivningar kring hur ett fortsatt motstånd på ockuperat område kan tänkas organiseras och genomföras.1 I sammanhanget är det värt att nämna att det ej refereras till kanske den tydligaste svenska handboken, innan Resistance Operating Concept publicerades, inom det aktuella ämnesområdet. Detta i form av chefen för den svenska underrättelsetjänstens T-Byrå (populärt benämnt särskild tjänst), numera Kontoret för Särskild Inhämtning (KSI),2 Thede Palms bok Motstånd och motståndsrörelser skriven 1977, men publicerad 1988. Vilket får anses utgöra en form av manual för hur en svensk motståndskamp på ockuperat område i slutet av det kalla kriget skulle kunna tänkts organiserats och genomförts.3

I den pågående ukrainska motståndskampen på ockuperat område har personal knuten till det fortsatta motståndet på ockuperat område framfört att boken ”Total Resistance: Swiss Army Guide to Guerrilla Warfare and Underground Operations” utgiven första gången 1957 utgör ett bra exempel på hur en motståndskamp kan organiseras och genomföras,4 denna bok har även översatts till Ukrainska och uppdaterats något samt sprids via dess nationella centrum för motståndskamp på ockuperat område. På dess hemsida kan kan man även läsa om hur man bekämpar stridsvagnar, 198 metoder för ickevåld mot en ockupant, hur man skall motstå rysk propaganda, hur en så kallade VPN-tunnel kan användas, åtgärder mot obemannade flygande farkoster, olika former av sabotage som kan genomföras på ockuperat område, hur man skall agera vid konspirativa möten, hur man skall agera i händelse av tillfångatagande, prioriterade målval med mera.5

Flertalet läsare av denna blogg har säkerligen redan läst eller kommit i kontakt med boken ”Total Resistance”, för de som inte gjort det kommer nedan en kort resumé kring vilka ämnesområden den berör. Boken är indelad i två delar, gerillakrigföring och civil motståndsrörelse där ämnesområdena bland annat berör syfte med gerillakrigföring, taktik som används av gerillaförband (exempelvis marsch, bastjänst, fältarbetstjänst, överfall, sabotage), fiendens åtgärder mot gerillaförband, organisering av civil motståndsrörelse, fiendens åtgärder mot en civil motståndsrörelse, motståndsrörelses strid med mera.6 I och med att boken är utgiven 1957, är flertalet av de metoder som beskrivs något föråldrade emedan vissa fortfarande får antas vara fullt fungerande i och med att de berörs i den Ukrainska utgåvan av boken.

Många av de ämnesområde som berörs i Thede Palms bok Motstånd och motståndsrörelser överinstämmer i mångt med det som berörs i Total Resistance, boken består av tio kapitel och berör ämnesområdena bakgrund, sambandsfrågor, underrättelsetjänst, säkerhetstjänst, flykthjälp, sabotage, partisankrig, hemmafronten, organisationerna och människorna.7 Den stora skillnaden är dock att i Thede Palms bok framgår inga praktiska exempel på hur exempelvis sabotage, eldöverfall med mera kan tänkas genomföras utan det rör sig främst om allmänna resonemang kring ämnesområdena vilket gör den mer tidlös. Den närmsta formen av sådana instruktioner ur ett historiskt kalla kriget perspektiv från Sverige som är allmänt tillgänglig utan sekretess restriktioner får anses utgöras av Anvisningar för Fallskärmsjägare från 1976,8 vilket i sin tur Kavallerireglemente Jägarpluton och Jägargrupp från 1980 i mångt även bygger på men även andra metoder berörs i den utöver de i Anvisningar för Fallskärmsjägare.9

För att beskriva den faktiska verksamheten kommer främst engelskspråkiga uppgifter ifrån det nationella ukrainska centrumet för motstånd användas, detta för att öka spårbarheten för läsaren. Därtill kommer verksamheten inom ramen för det ukrainska fortsatta motståndet på ockuperat inordnas där så är möjligt i vad som benämns de grundläggande förmågorna vilket omfattar, verkan, ledning, rörlighet, underrättelse/information, skydd och uthållighet.10 Inom ramen för verkan kommer Thede Palms begrepp passivt och aktivt motstånd utgöra underkategorier i verkan,11 där undertecknad valt att placera strid, sabotage och dylikt inom ramen för aktivt motstånd och civilolydnad, psykologisk krigföring, propaganda med mera inom ramen för passivt motstånd. Syftet med att inordna verksamheten i kategorier och underkategorier är att enklare kunna exemplifiera, men även dra slutsatser där så är möjligt.

Verksamhet i förmågeindelning

Verkan. Den övergripande majoriteten av rapportering kring det ukrainska fortsatta motståndet på ockuperat område utgörs av rapporter som faller in i ramen för begreppet verkan i form av passivt och aktivt motstånd. Nedan kommer ett antal exempel avseende de båda kategorierna belysas.

Aktivt motstånd. I samband med stridigheterna på ockuperat område i anslutning till Kyjiv, genomfördes bland annat överfall mot ryska soldater som genomförde däckbyte på ett Kamaz fordon som fått punktering, soldaterna nedkämpades tillika fordonet.12 Kring Melitopol i slutet av maj månad 2022 samverkade motståndsrörelsen med reguljära ukrainska förband, sannolikt specialoperationsförband då detta förefaller vara en del i modus operandi, och förstörde dels artilleripjäser, dels radarsystem genom invisning av Bajraktar-2 system. Annan samverkan med ukrainska specialoperationsförband samt enheter som verkar inom ramen för fortsatt motstånd på ockuperat område förefaller även genomförts. Artilleriangrepp har även koordinerats utav ukrainska motståndsmän mot olika målval på ockuperat område.13

Riktade angrepp har även genomförts mot ukrainska medborgare som tagit ledande positioner i den ryska ockupationsadministrationen, i form av bombdåd men även eldöverfall. Eldöverfall har även genomförts mot poliser i tjänst för den ryska ockupationsmakten.14 De ryska logistiklinjerna har även angripits. Detta har tagit sig form av angrepp mot järnvägsförbindelserna på ockuperat område bland annat mot stationsområden, järnvägsbroar samt järnväg vilket orsakat tågurspårningar men även vanliga broar. Brand har även använts som en metod för att påverka minst en rysk logistikbas på ockuperat område. Angrepp mot fordonskonvojer som transporterar underhåll har även genomförts.15

För att försvåra den ryska ockupationsadministrationens arbete och sannolikt i slutändan en annektering har det uppmanats att bränna ned lokaler som utfärdar ryska pass på ockuperade områden. Därtill har även platser där vallokaler förefaller ska upprättats markeras,16 vilket kan indikera att aktioner kan tänkas genomföras mot dessa. Utplacerade bomber antingen längs framryckningsvägar eller på fordon har även använts mot de ryska ockupanterna. Användande av bomber har även skett mot officiella byggnader som används av den ryska ockupationsmakten.17 Angrepp mot de ryska ockupanterna som genomför patruller, exempelvis nattetid, förefaller även genomföras frekvent.18

Passivt motstånd. Ett utslag på passivt motstånd är att ryska flaggor som hissats på ockuperat ukrainskt territorium har tagits bort, kastats samt bränts, men även att Ukrainska flaggor hissas.19 Ett annat utfall av passivt motstånd på ockuperat område är användande av graffiti på väggar utav olika ukrainska symboler samt olika budskap till ockupanterna, men även att dekorera offentliga platser med band i Ukrainas färger och andra symboler som applicerats på olika sätt.20 En annan form av passivt motstånd som använts av ukrainska medborgare på ockuperat område är att vägra använda sig av den ryska rubeln utan istället enbart genomfört handel med den ukrainska hryvnian, men även att företag samt anställda hos företag vägrar samarbete med de ryska ockupanterna.21

Inom utbildningssektorn har även ukrainska lärare på ockuperat område bedrivit passivt motstånd, i form av att många vägrar arbeta för ockupationsmakten vilket medfört att lärare måste flyttas från Ryssland till de ockuperade områdena. Därtill är det ytterst få som vill kollaborera med den ryska ockupationsmakten inom andra yrkessektorer vilket medför att någon form av fungerande ockupationsadministration ej går att upprätta med ukrainska medborgare, vilket medfört att ryska tjänstemän men även andra yrkeskategorier förflyttas från Ryssland till de ockuperade områdena där en ökad ekonomisk ersättning tilldelas de ryska medborgarna som börjar arbeta där.22

Flygblad har även delats ut att ockuperade områden skall återtas bland annat på Krimhalvön, men även budskap att den så kallade Krimbron kan tänkas utsättas för kinetisk verkan.23 Olika former av affischer har även satts upp, där man på olika sätt varnar de ryska ockupanterna för den stundande befrielsen, men även andra former av varningar till de ryska ockupanterna såsom att frukta natten samt till ukrainska kollaboratörer där även deras samarbete med ockupanterna beskrivs men även budskap till ukrainska medborgare att inte registrera sig för ryska pass. Därtill har det även förmedlats budskap om användandet av det amerikanska raketsystemet HIMARS mot ryska mål.24

Kulturellt motstånd gentemot de ryska ockupanterna i form av att öppet sjunga Ukrainska sånger har även genomförts på bland annat Krimhalvön, men även ukrainsk musik har spelats vid offentliga platser på ockuperat område.25 En annan form av passivt motstånd är även att dockor/fågelskrämmer som liknar ryska soldater har hängts upp för att likna en hängning.26 Enskilda ukrainska medborgare men även större grupper har även demonstrerat mot den ryska ockupationen på olika sätt.27 Ukrainska medborgare avstår även från att söka utbildningar till högre lärosäten på ockuperade områden, men även barn i skolåldern vägrar skolundervisning.28 Platser där den så kallade folkomröstning för om de delar av ockuperade ukrainska territorium skall tillhöra Ryssland har även börjat markeras utav de som bedriver fortsatt motstånd, syftande till att påvisa för ockupanterna att de har insyn i deras planer.29

Skydd. En präst som blev gripen på ockuperat område valde efter denne blivit utsatt för tortyr av de ryska ockupanterna att börja samarbeta med dessa, emedan kom han efter han hade erhållit instruktioner och utrustning för att kommunicera med dem som en infiltratör att lämna det ockuperade området och delge den Ukrainska säkerhetstjänsten dennes uppgifter.30 Något som sannolikt har kunnat ge en insyn i vilka åtgärder som Ryssland vidtar på ockuperat område och därmed möjliggjort ett ökat skydd för den ukrainska verksamheten på ockuperat område.

Varierade sändarplatser har även använts för att vidarebefordra information och information har inte vidarebefordrats från exempelvis bostadsplats för att öka säkerheten för de som är verksamma i det fortsatta motståndet på ockuperat område.31 Inom ramen för säkerhetstjänst förefaller även de som agerar på ockuperat område inneha en uppgift att identifiera och rapportera kollaboratörer varvid information lagras kring dem för att kunna användas vid rättegångar eller andra åtgärder alternativt beslut.32 Dock förefaller organisationen åtminstone initialt blivit infiltrerade då det framkommit en uppgift om att individer blivit röjda i och med att ukrainsk polis och säkerhetspolis förefaller överlämnat information kring de som är engagerade i det fortsatta motståndet på ockuperat område till Ryssland.33 Vilket påvisar vikten av att dylik verksamhet måste ha en hög grad av sekretess och vara väldigt sektionerad samt användande av exempelvis täckbeteckningar måste utgör ett måste.

Uthållighet. I ett pressmeddelande i slutet av juni 2022 framkommer det att de ukrainska väpnande styrkorna på olika sätt stödjer de ukrainska grupperingarna som genomför fortsatt motstånd på ockuperat område.34 Försörjningslinjer förefaller ha upprättas med kurirer mellan eget behärskat område och ockuperat område.35 Eldöverfall förefaller även genomförts för att ta materiel från de ryska ockupanterna och på det sättet tillföra underhåll på ockuperat område.36 Uppgifter rörande förberedelser för att upprätta eller förberedda upplag med materiel har även framkommit,37 vilket möjliggör en utökad uthållighet för fortsatt motstånd på ockuperat område.

Det förefaller även upprättats gömställen, internationellt benämnt så kallade ”safe houses”, för de som bedriver fortsatt motstånd på ockuperat område,38 vilket kommer utöka uthålligheten för de som är delaktiga i verksamheten. En annan viktig faktor för uthålligheten är sammansättningen av enheter, det förefaller bestå i en blandning av tidigare militär personal och frivilliga där cirka 60% utgörs av militär personal och 40% utav frivilliga.39 Detta får anses skapa möjligheter till utbildning av de frivilliga och därmed en utökad uthållighet i verksamheten.

Und/Info. Videobaserade övervakningskameror i lokala nätverk på ockuperat område har använts för att erhålla information om de ryska förbanden, som sedermera har vidarebefordrats, bland annat över internet, till de ukrainska väpnande styrkorna. Lokala informatörer har även rekryterats och trots att exempelvis ukrainska mobiltelefontorn har stängts ned har svaga mobilsignaler utanför ockuperade områden kunnat användas och information vidarebefordrats på det sättet. Dessa informatörer ingår även i den övergripande verksamheten i fortsatt motstånd på ockuperat område.40

I striden mot de ryska logistikbaserna med stöd av exempelvis det amerikanska raketsystemet HIMARS utgör även de som är verksamma i det fortsatta motståndet på ockuperat en viktig roll. En stor mängd av logistikbaserna på ockuperat ukrainskt område har inrapporterats av dessa samt verifierat annan information, vilket medgett bekämpning. Men även logistikrörelser har inrapporterats till de ukrainska väpnande styrkorna.41

De som är verksamma på ockuperat territorium förefaller även genomföra så kallad verkansverifiering det vill säga rapportera utfallet utifrån exempelvis indirekt bekämpning mot ryska mål.42 Inom ramen för inhämtning förefaller även så kallade drönare användas på ockuperat område, men även video sekvenser samt stillbilder från mobiltelefoner, för att identifiera mål och därefter rapporteras informationen vidare till de ukrainska väpnade styrkorna.43

Rörlighet. Vad avser rörlighet har ytterst lite framkommit inom ramen för det fortsatta motståndet på ockuperat område. Vad som dock kan konstaterats är att exempelvis försörjningslinjer förefaller upprättats i otillgänglig terräng,44 vilket egentligen bör sorteras inom ramen för skydd, något som kan antas medför att rörligheten är låg och anpassas utifrån det skydd som kan tänkas uppbådas gentemot exempelvis obemannade flygande farkoster, något som instruktioner finns kring hur de som bedriver fortsatt motstånd skall agera mot.45 En annan faktor som kan försvåra rörligheten är Ukrainas geografi, där exempelvis dess södra område mer består av ett stäpplandskap emedan det norra Ukraina är mer skogsbeklätt.46 Dock förefaller exempelvis någon form av rörlighet finnas mellan ukrainskt territorium och ryskt ockuperat område kring Cherson i södra Ukraina, vilket torde innebära att mer konventionella metoder kan användas för att skapa rörlighet inom ramen för det fortsatta motståndet på ockuperat område.47

Ledning. Det fortsatta motståndet på ockuperat område förefaller vara koordinerat och ledas utav den ukrainska specialförbandsledningen.48 Dock har västliga tjänstepersoner uttryckt tvivel om att verksamheten på det av Ryssland ockuperat ukrainskt territorium skulle vara koordinerat.49 Vad som skulle kunna tala emot dessa tjänstepersoners uttalanden är den organisation som Ukraina började bygga upp redan 2015 för att kunna bedriva fortsatt motstånd på ockuperat territorium med stöd av USA,50 vilket torde vara inordnad i en ledningsstruktur. Därtill att grupperingar på ockuperat område samverkar med ukrainska specialoperationsförband,51 indikerar att en koordinering och ledning finns för verksamheten.52

Analys

Efter ett försök till kategorisering i grundläggande förmågor av den verksamhet som genomförts inom ramen för fortsatt motstånd på ockuperat område i Ukraina uppstår då frågan vad det innebär? För det första, verksamheten förefaller vara koordinerad. Vilket även beskrivs i vittnesmål, exempelvis kan ukrainska specialoperationsförband genomföra en form av verksamhet på ockuperat område, emedan andra enheter, som skulle kunna klassificeras som motståndsgrupper på ockuperat område, understödjer denna antingen direkt eller inom ramen för den och avslutningsvis genomförs olika former av propaganda/psykologisk krigföring efter genomförandet. Således kombineras både aktivt och passivt motstånd för att nå effekt i verksamheten på ockuperat område. Därmed påverkas vad som inom krigföringsförmåga benämns fysiska och moraliska faktorer.53

För det andra, agerandet med specialoperationsförband tillsammans med motståndsgrupper på ockuperat område inom ramen för fortsatt motstånd faller tydligt in i vad exempelvis USA benämner ”Unconventional Warfare”.54 Vad som blir intressant att notera är att den ukrainska verksamheten i huvudsak följer den uppbyggnad som krävs för att kunna genomföra ”Unconventional Warfare” på högre nivå. De har genomfört olika former förberedelser för att forma stridsfältet, psykologiska förberedelser genomfördes innan den andra invasionen utav Ukraina, syftande till att en motståndskamp skulle kunna genomföras, koordinering har genomförts för det fortsatta motståndet på ockuperat område, ukrainska specialoperationsförband har innästlat på ockuperat territorium, de samverkar med motståndsgrupper som finns där och den ukrainska specialoperationsledningen leder verksamheten. Vilket helt faller i linje med hur dylik verksamhet kan tänkas genomföras på ockuperat område ur ett amerikanskt perspektiv.55

För det tredje, kan det konstateras att det ukrainska fortsatta motståndet på ockuperat område i dess taktiska uppträdande förefaller vara uppbyggt i enlighet med Resistance Operating Concept i form av en del som genomför gerillakrigföring, omnämns i den dagliga rapporteringen som partisaner och/eller partisankrigföring, en del som främst genomför inhämtning, propaganda/psykologisk krigföring vilket kan kategoriseras som motståndsrörelsen och en understödjande del kan även antas finns utifrån rapporteringen i form av exempelvis tillhandahållande av gömställen, underhållstjänst med mera,56 som sannolikt stödjer både motståndsrörelsen och gerillaförbanden troligtvis även specialoperationsförbanden. Att Ukraina organiserat det fortsatta motståndet på ockuperat område i enlighet med Resistance Operating Concept är dock inte så anmärkningsvärt, då de erhållit stöd för att organisera sig utifrån det konceptet sedan 2018.57

För det fjärde, vad avser strid, och här bör framföras att i den allmänna rapporteringen är det svårt att skilja på vad som eventuellt kan ha varit ett special- eller specialoperationsförbands företag kontra partisaner eller motståndsrörelse, förefaller modus operandi följa de riktlinjer som framkommer i Total Resistance kring exempelvis eldöverfall, användande av olika former av minsystem med mera. En intressant sak som dock framkommit är användandet av enheterna på ockuperat territorium i att genomföra måluttag för indirekt bekämpning från eget behärskat område mot ockuperat område men även verkansverifiering av bekämpning av mål på ockuperat område. Vilket får anses utgöra två nya komponenter, om än att exempelvis partisanförband under andra världskriget hade granatkastare. Häri spelar säkerligen även den ökade räckvidden på olika system som Ukraina fått från väst in som en faktor, men det visar även på att förmågan att genomföra korrekta måluttag finns på bredd men även genomföra korrekta analyser av verkan i efterhand. Vilket exempelvis visar på vikten att så kallad eldobservatörsutbildning genomförs men även att eldledare finns att tillgå.

Vad avser själva målvalen för striden förefaller de vara inriktad mot dels svårförsvarade mål, dels kritiska mål. Vad avser svårförsvarade mål bör här framhävas de företag som genomförts mot framförallt de ryska logistiklinjerna och då i synnerhet järnvägsinfrastrukturen på av Ryssland ockuperat område. Att logistiklinjer är svårförsvarade är ingen nytt, och då framförallt järnväg,58 med tanke på de avstånd som de omfattar, dock har vissa åtgärder vidtagits av Ryssland vilket kommer beröras i nästkommande inlägg. Vad avser kritiska mål utgör den ryska logistiken ett sådant, men även exempelvis delar i det ryska luftförsvaret vilket även påverkats. I enbart ett fall, i vad som kan finnas i den allmänna rapporteringen, förefaller antingen ett sabotage eller överfall genomförts mot ett målval som bör ha varit mer försvarat vilket var i form av en logistikbas. Striden mot de ryska logistiklinjerna på ockuperat område får även anses utgöra en viktig del i det så kallade formandet av stridsfältet för ukrainska offensiva operationer,59 vilket de enheter som är verksamma inom det fortsatt motståndet på ockuperat område förefaller bidra till.

För det femte, inhämtningen på ockuperat område förefaller genomförs dels med traditionella metoder, dels med de metoder som den moderna tekniken medger. Vad avser traditionella metoder förefaller individer rapportera observationer de sett till kontaktpersoner som därefter på olika sätt vidarebefordrar informationen till den ukrainska militära ledningen, men även traditionell truppspaning förefaller användas. Vad avser den moderna tekniken förefaller exempelvis videoövervakningskameror som funnits redan innan den andra invasionen användas som informationskälla, men även mobiltelefoner för att filma och fotografera och därefter vidarebefordra informationen. Vad avser det två beskrivna metoderna får det anses utgöra en mer säker informationskälla än en observation som beskrivs i text eller muntligt, då underrättelseanalytiker på ett helt annat sätt kan värdera informationen och dra adekvata slutsatser utifrån den. Dock får exempelvis användande av mobiltelefon vara behäftat med vissa säkerhetsaspekter då den ryska ockupationsmakten regelbundet förefaller kontroller innehåll på ukrainska medborgares telefoner vid posteringar och dylikt, vilket utgör en ökad risk för den personliga säkerheten.

För det sjätte, säkerhet eller om man så vill kalla det skydd är grundläggande vid agerande på ockuperat område. Utifrån den information som finns tillgänglig förefaller Ryssland erhållit viss kännedom om den organisation som fanns uppbyggd i Ukraina innan dess andra invasion. Vilket innebär att de som har insyn i dylik verksamhet måste vara ett ytterst begränsat antal men även vara noggrant säkerhetskontrollerade. I en svensk kontext förefaller exempelvis den organiserade motståndsrörelsen som fanns under det kalla kriget, varit tvungen att omorganiseras vid minst två tillfällen på grund av att individer som uppdagats vara spioner har haft kännedom om organisationens uppbyggnad och därmed sannolikt även individer som var delaktiga i den.60 Härvid får det även anses vara viktigt att välja ut och utbilda individer som inte kan tänkas ha en naturlig koppling till ett lands Försvarsmakt i ett förberedelse skede än mindre inneha exempelvis ledande positioner lokalt i ett område,61 för att minska upptäcktsrisken.

För det sjunde, Ukraina förefaller utifrån vad som kan utläsas i rapporteringen vidtagit åtgärder innan den andra ryska invasionen för att kunna leda dylik verksamhet men även säkerställa dess rörlighet och uthållighet vilket kan anses ingå i vad som benämns förberedelser av stridsfältet.62 Vikten av att noggranna förberedelser genomförs i god tid innan får anses vara direkt avgörande för dylik verksamhet.63 Exakt hur ledningen, rörligheten och uthålligheten är uppbyggd har inte kunnat utläsas i den allmänna rapporteringen, vilket heller inte får anses vara något anmärkningsvärt då de tre faktorerna får anses vara direkt avgörande för att fortsatt motstånd på ockuperat område skall kunna fungera. Därmed har det även ett högt skyddsvärde, varvid rapporteringen även blir sparsam kring det.

Slutsats

På taktisk och stridsteknisk nivå förefaller Ukraina lyckats bygga upp ett fungerande system för fortsatt motstånd på ockuperat område innan den andra ryska invasionen. Den taktiska nivån på ockuperat område förefaller i sin tur kunna ledas/koordineras på operativ och strategisk nivå för att uppnå önskvärda effekter tillsammans med reguljära stridskrafter inom ramen för en övergripande stridsplan. Hade inte dessa förberedelser vidtagits innan den andra ryska invasionen under perioden mellan 2014 och 2022 torde ändock någon form av fortsatt motstånd på ockuperat område uppstått. Dock får det ses som mindre troligt att det då snabbt hade kunnat ledas och koordineras inom ramen för en övergripande ukrainsk stridsplan.

Have a good one! // Jägarchefen

Källförteckning

Army Times 12 (Engelska)

British Broadcasting Corporation 123 (Engelska)

Cable News Network 1 (Engelska)

Congressional Research Service 1 (Engelska)

Foreign Policy 1 (Engelska)

Försvarshögskolan 1 (Engelska)

Försvarsmakten 1 (Svenska)

National Resistance Center 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263 (Engelska/Ukrainska)

Regeringskansliet 1 (Svenska)

The Economist 1 (Engelska)

The Guardian 1 (Engelska)

The New York Times 1 (Engelska)

Vice News 1 (Engelska)

Yahoo News 12 (Engelska)

Agrell, Wilhelm. Sprickor i järnridån: svensk underrättelsetjänst 1944-1992. Lund: Historiska media, 2017.

Chefen för Armén. Kavallerireglemente Jägarpluton och Jägargrupp. Stockholm: Chefen för Armén, 1980.

Chefen för Arméns Fallskärmsjägarskola. Anvisningar för Fallskärmsjägare. Karlsborg: Chefen för Arméns Fallskärmsjägarskola, 1976.

Dach, Hans von. Total Resistance: Swiss Army Guide to Guerrilla Warfare and Underground Operations. Boulder, Colorado: Paladin Press, 1965.

Department of the Army. TC 18-01.3 Unconventional Warfare Mission Planning Guide for the Special Forces Operational Detachment – Charlie Level. Washington, DC: Department of the Army, 2016.

Department of the Army. ATP 3-18.1 Special Forces Unconventional Warfare. Washington, DC: Department of the Army, 2019.

Fiala, Otto C. Resistance operating concept. Stockholm: Swedish defence university, 2019.

Försvarsmakten. Arméreglemente Taktik. Stockholm: Försvarsmakten, 2013.

Holmström, Mikael. Den dolda alliansen: Sveriges hemliga NATO-förbindelser. Stockholm: Atlantis, 2011.

Palm, Thede. Motstånd och motståndsrörelser. Stockholm: Militärhistoriska förlaget, 1988.

Slutnoter

1 Fiala, Otto C. Resistance operating concept. Stockholm: Swedish defence university, 2019, s. 213-222.

2 SOU 2002:87. Rikets säkerhet och den personliga integritetenDe svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddade verksamhet sedan år 1945s. 552.

Agrell, Wilhelm. Sprickor i järnridån: svensk underrättelsetjänst 1944-1992. Lund: Historiska media, 2017, s. 27, 28, 35-36.

3 Holmström, Mikael. Den dolda alliansen: Sveriges hemliga NATO-förbindelser. Stockholm: Atlantis, 2011, s. 409-410.

4 The Economist. Ukraine’s partisans are hitting Russian soldiers behind their own lines. 2022. https://www.economist.com/europe/2022/06/05/ukraines-partisans-are-hitting-russian-soldiers-behind-their-own-lines (Hämtad 2022-08-02)

5 Центр національного спротиву. Бібліотека для завантаження - Центр національного спротиву. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/portfolio/download/ (Hämtad 2022-08-02)

Центр національного спротиву. Практичні поради - Центр національного спротиву. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/action-grid/ Hämtad 2022-08-02)

6 Dach, Hans von. Total Resistance: Swiss Army Guide to Guerrilla Warfare and Underground Operations. Boulder, Colorado: Paladin Press, 1965, s. iii.

7 Palm, Thede. Motstånd och motståndsrörelser. Stockholm: Militärhistoriska förlaget, 1988, s. 5.

8 Chefen för Arméns Fallskärmsjägarskola. Anvisningar för Fallskärmsjägare. Karlsborg: Chefen för Arméns Fallskärmsjägarskola, 1976, s. v-vii.

9 Chefen för Armén. Kavallerireglemente Jägarpluton och Jägargrupp. Stockholm: Chefen för Armén, 1980, s. v-vii.

10 Försvarsmakten. Arméreglemente Taktik. Stockholm: Försvarsmakten, 2013, s. 20-21.

11 Palm, Thede. Motstånd och motståndsrörelser. Stockholm: Militärhistoriska förlaget, 1988, s. 37.

12 National Resistance Center. Resistance forces destroyed an enemy KAMAZ “Taifyn” while the enemy were trying to repair it. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/04/06/resistance-forces-destroyed-an-enemy-kamaz-taifyn-while-the-enemy-were-trying-to-repair-it/ (Hämtad 2022-08-02)

13 National Resistance Center. ARMED FORCES OF UKRAINE TOGETHER WITH GUERILLAS DESTROYED SEVERAL ENEMY ARTILLERY SYSTEMS AND RADAR STATIONS IN MELITOPOL. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/05/23/armed-forces-of-ukraine-together-with-guerillas-destroyed-several-enemy-artillery-systems-and-radar-stations-in-melitopol/ (Hämtad 2022-08-02)

The New York Times. Schwirtz, Michael. Santora, Marc. Behind Enemy Lines, Scouts Help Ukrainians Execute Deadly Strikes. 2022. https://www.nytimes.com/2022/06/10/world/europe/ukraine-russia-war.html (Hämtad 2022-08-02)

Bowen, Andrew S. Ukrainian Military Performance and Outlook. Washington, DC: Congressional Research Service, 2022. s. 2.

Yahoo News. Weber, Peter. Russia's growing Ukraine occupation partisan resistance problem. 2022. https://news.yahoo.com/russias-growing-ukraine-occupation-partisan-095211601.html (Hämtad 2022-08-02)

14 National Resistance Center. SELF-ANNOUNCED MAYOR EXPLOSED IN OCCUPIED ENERGODAR. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/05/23/self-announced-mayor-explosed-in-occupied-energodar/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. A collaborator was blown up in the Kharkiv region. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/11/a-collaborator-was-blown-up-in-the-kharkiv-region/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. RESISTANCE MOVEMENT LIQUIDATED POLICEMEN IN THE OCCUPIED KHERSON. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/28/resistance-movement-liquidated-policemen-in-the-occupied-kherson/ (Hämtad 2022-08-02)

15 National Resistance Center. IN MELITOPOL ACTIONS OF PARTISANS CAUSED PANIC IN OCCUPATION ADMINISTRATION. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/05/25/in-melitopol-actions-of-partisans-caused-panic-in-occupation-administration/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. A RAILWAY BRIDGE WAS BLOWN UP NEAR MELITOPOL. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/03/a-railway-bridge-was-blown-up-near-melitopol/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. In Mariupol, partisans set fire to a factory. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/15/in-mariupol-partisans-set-fire-to-a-factory/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. Partisans blew up a railway track in the Melitopol district. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/24/partisans-blew-up-a-railway-track-in-the-melitopol-district/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. Partisans destroy railways in the occupied territories. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/08/01/partisans-destroy-railways-in-the-occupied-territories/ (Hämtad 2022-08-02)

Foreign Policy. Motyl, Alexander J. Russians Likely to Encounter Growing Guerrilla Warfare in Ukraine. 2022. https://foreignpolicy.com/2022/04/01/ukraine-russia-war-guerrilla-partisans-civilian-militia/ (Hämtad 2022-08-02)

The Guardian. Koshiw, Isobel. Ukrainian offensive forces Russia to bolster troops in occupied south. 2022. https://www.theguardian.com/world/2022/jul/31/ukrainian-offensive-forces-russia-to-bolster-troops-in-occupied-south (Hämtad 2022-08-02)

16 National Resistance Center. Invaders in kherson region are ready to pay for receiving a Russian passport, but nobody wants it. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/06/06/invaders-in-kherson-region-are-ready-to-pay-for-receiving-a-russian-passport-but-nobody-wants-it/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. Kherson partisans mark places where the Russians plan to hold a referendum with Ukrainian symbols. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/30/kherson-partisans-mark-places-where-the-russians-plan-to-hold-a-referendum-with-ukrainian-symbols/ (Hämtad 2022-08-02)

17 National Resistance Center. A CAR WITH INVADERS EXPLODED IN THE DOWNTOWN OF SIEVIERODONETSK. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/17/a-car-with-invaders-exploded-in-the-downtown-of-sievierodonetsk/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. Motyl, Alexander. Putin’s Nightmare: A Ukrainian Guerrilla Movement Has Emerged. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/05/30/putins-nightmare-a-ukrainian-guerrilla-movement-has-emerged/ (Hämtad 2022-08-02)

18 British Broadcasting Corporation. Abdurasulov, Abdujalil. Ukraine war: Melitopol residents resist Russian occupation. 2022. https://www.bbc.com/news/world-europe-61525477 (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. Motyl, Alexander. Putin’s Nightmare: A Ukrainian Guerrilla Movement Has Emerged. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/05/30/putins-nightmare-a-ukrainian-guerrilla-movement-has-emerged/ (Hämtad 2022-08-02)

19 National Resistance Center. FLAGS ARE REMOVED IN KHERSON REGION. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/04/26/occupy-flags-are-removed-in-kherson-region/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. RESISTANCE OF THE SOUTH. RUSSIAN AGITATION DESTROYED IN KHERSON, AND POSTCARDS FOR OCCUPIERS WERE DISTRIBUTED IN BERDYANSK. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/06/27/resistance-of-the-south-russian-agitation-destroyed-in-kherson-and-postcards-for-occupiers-were-distributed-in-berdyansk/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. THE UKRAINIAN FLAG FLYING IN KHERSON AND THE UKRAINIAN STATE SYMBOL SEEN AGAIN. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/21/the-ukrainian-flag-flying-in-kherson-and-the-ukrainian-state-symbol-seen-again/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. LOCAL RESIDENTS DECORATED THE GARBAGE WITH THE RUSSIAN FLAG IN A VILLAGE NEAR MELITOPOL. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/27/local-residents-decorated-the-garbage-with-the-russian-flag-in-a-village-near-melitopol/ (Hämtad 2022-08-02)

20 National Resistance Center. RESISTANCE IN KHERSON: UKRAINIAN GRAFFITI APPEARED IN THE CITY. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/05/13/resistance-in-kherson-ukrainian-graffiti-appeared-in-the-city/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. In occupied territories Russians are unsuccessfully trying to collect personal data of residents for "referendum". 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/06/08/in-occupied-territories-russians-are-unsuccessfully-trying-to-collect-personal-data-of-residents-for-referendum/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. Russians have to attract "titushk" (paid false activists) to wipe Ukrainian symbols in Kherson. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/06/22/russians-have-to-attract-titushki-paid-false-activists-to-wipe-ukrainian-symbols-in-kherson/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. "DONETSK IS UKRAINE" - THE OCCUPIED CITY STILL RESISTS. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/05/donetsk-is-ukraine-the-occupied-city-still-resists/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. "Donbas is Ukraine" a message was left for local terrorists in Donetsk. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/15/donbas-is-ukraine-a-message-was-left-for-local-terrorists-in-donetsk/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. Partisans fixed a signpost for the occupiers in Primorsk. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/15/partisans-fixed-a-signpost-for-the-occupiers-in-primorsk/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. THE UKRAINIAN FLAG FLYING IN KHERSON AND THE UKRAINIAN STATE SYMBOL SEEN AGAIN. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/21/the-ukrainian-flag-flying-in-kherson-and-the-ukrainian-state-symbol-seen-again/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. In Mariupol, the Ukrainian coat of arms was restored in the city center. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/22/in-mariupol-the-ukrainian-coat-of-arms-was-restored-in-the-city-center/ (Hämtad 2022-08-02)

21 National Resistance Center. In the South, occupiers are forced to use hryvnas due to the boycott of rubles. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/06/10/in-the-south-occupiers-are-forced-to-use-hryvnas-due-to-the-boycott-of-rubles/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. Business refuse to work for Russians in the temporarily occupied territories. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/08/business-refuse-to-work-for-russians-in-the-temporarily-occupied-territories/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. Zaporizhzhia: the workers of the enterprise refused to work for the occupiers, and in Berdyansk the main collaborator was fired. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/17/zaporizhzhia-the-workers-of-the-enterprise-refused-to-work-for-the-occupiers-and-in-berdyansk-the-main-collaborator-was-fired/ (Hämtad 2022-08-02)

22 National Resistance Center. In Berdyansk, educational workers en masse refuse to cooperate with the occupiers. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/06/17/in-berdyansk-educational-workers-en-masse-refuse-to-cooperate-with-the-occupiers/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. RUSSIANS PLAN TO HOLD A “REFERENDUM” ON SEPTEMBER 11 TO CREATE A QUASI-REPUBLIC IN ZAPORIZHZYA AND KHERSON REGIONS. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/06/24/russians-plan-to-hold-a-referendum-on-september-11-to-create-a-quasi-republic-in-zaporizhzya-and-kherson-regions/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. Due to the refuse of Ukrainian energy companу workers to cooperate, the Russians are taking their own personnel to the captured ZNPP. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/05/due-to-the-refuse-of-ukrainian-energy-companu-workers-to-cooperate-the-russians-are-taking-their-own-personnel-to-the-captured-znpp/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. The occupiers are bringing workers from the Russian Federation to Mariupol and cannot find local collaborators in the south. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/13/the-occupiers-are-bringing-workers-from-the-russian-federation-to-mariupol-and-cannot-find-local-collaborators-in-the-south/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. Workers from the Russian Federation are being relocated to Luhansk region - Putin gives benefits to Russians who will work in Ukraine. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/17/workers-from-the-russian-federation-are-being-relocated-to-luhansk-region-putin-gives-benefits-to-russians-who-will-work-in-ukraine/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. THE OCCUPIERS INVOLVE DOCTORS FROM THE RUSSIA TO MARIUPOL DUE TO THE SHORTAGE OF MEDICAL COLLABORATORS. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/18/the-occupiers-involve-doctors-from-the-russia-to-mariupol-due-to-the-shortage-of-medical-collaborators/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. The Russians collected another 250 teachers to be sent to the occupied territories. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/22/the-russians-collected-another-250-teachers-to-be-sent-to-the-occupied-territories/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. In Kherson, teachers and schoolchildren ignore "Russian school". 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/24/in-kherson-teachers-and-schoolchildren-ignore-russian-schools/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. THE RUSSIANS BRING HEALTHCARE WORKERS TO LUHANSK REGION DUE TO THE REFUSAL OF THE LOCALS TO COOPERATE WITH THEM. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/26/the-russians-bring-healthcare-workers-to-luhansk-region-due-to-the-refusal-of-the-locals-to-cooperate-with-them/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. AN INVESTIGATOR FROM MOSCOW BECAME THE POLICE CHIEF IN THE OCCUPIED PART OF THE ZAPORIZHZHIA REGION. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/26/an-investigator-from-moscow-became-the-police-chief-in-the-occupied-part-of-the-zaporizhzhia-region/ (Hämtad 2022-08-02)

23 National Resistance Center. In the Crimea, the Ukrainian underground distributed leaflets with an announcement on the return of the peninsula. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/06/17/in-the-crimea-the-ukrainian-underground-distributed-leaflets-with-an-announcement-on-the-return-of-the-peninsula/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. "NEXT MORE": Partisans hinted at the future of the Crimean bridge. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/06/27/next-more-partisans-hinted-at-the-future-of-the-crimean-bridge/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. Unknown people distributed Ukrainian leaflets in Crimea. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/25/unknown-people-distributed-ukrainian-leaflets-in-crimea/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. "CRIMEA IS UKRAINE" - A UKRAINIAN POSTCARD IS BEING DISTRIBUTED AGAIN ON THE PENINSULA. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/27/crimea-is-ukraine-a-ukrainian-postcard-is-being-distributed-again-on-the-peninsula/ (Hämtad 2022-08-02)

24 National Resistance Center. RESISTANCE OF THE SOUTH. RUSSIAN AGITATION DESTROYED IN KHERSON, AND POSTCARDS FOR OCCUPIERS WERE DISTRIBUTED IN BERDYANSK. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/06/27/resistance-of-the-south-russian-agitation-destroyed-in-kherson-and-postcards-for-occupiers-were-distributed-in-berdyansk/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. UKRAINIAN UNDERGROUND IN THE OCCUPIED TERRITORIES GREETS THE ENEMY ON CONSTITUTION DAY. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/06/30/ukrainian-underground-in-the-occupied-territories-greets-the-enemy-on-constitution-day/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. COLLABORATORS WERE REMINDED ABOUT CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR TREASON IN MELITOPOL. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/05/collaborators-were-reminded-about-criminal-responsibility-for-treason-in-melitopol/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. In Melitopol, the underground announced a shortage of corpses of Russian soldiers in local morgues. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/12/in-melitopol-the-underground-announced-a-shortage-of-corpses-of-russian-soldiers-in-local-morgues/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. KHERSON GUERILLA TOOK THE OPPORTUNITY TO ADVERTISE HIMARS TO THE INVADERS. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/14/kherson-guerilla-took-the-opportunity-to-advertise-himars-to-the-invaders/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. In Kherson partisans urged collaborators to be afraid of the night. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/15/in-kherson-partisans-urged-collaborators-to-be-afraid-of-the-night/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. RESISTANCE FIGHTERS ADDED PUBLICITY TO THE LOCAL COLLABORATORS IN MELITOPOL. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/17/resistance-fighters-added-publicity-to-the-local-collaborators-in-melitopol/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. "Tokmak made its choice in 1991": the occupied city does not want to participate in the Russian "referendum". 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/20/tokmak-made-its-choice-in-1991-the-occupied-city-does-not-want-to-participate-in-the-russian-referendum/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. "The South is waiting for the Armed Forces": in Berdyansk and Kherson, local residents expressed their position. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/20/the-south-is-waiting-for-the-armed-forces-in-berdyansk-and-kherson-local-residents-expressed-their-position/ (Hämtad 2022-08-02)

25 National Resistance Center. In the occupied Crimea, Ukrainian songs are massively performed on the streets. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/12/in-the-occupied-crimea-ukrainian-songs-are-massively-performed-on-the-streets/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. "There is a red viburnum in the meadow..." echoes in the central park of Melitopol. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/22/there-is-a-red-viburnum-in-the-meadow-echoes-in-the-central-park-of-melitopol/ (Hämtad 2022-08-02)

26 National Resistance Center. Occupiers continue to be "hanged" in Kherson. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/13/occupiers-continue-to-be-hanged-in-kherson/ (Hämtad 2022-08-02)

27 National Resistance Center. In Mariupol, a young man went out with a Ukrainian flag to the bombed-out theater. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/18/in-mariupol-a-young-man-went-out-with-a-ukrainian-flag-to-the-bombed-out-theater/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. Mariupol continues occupation resistance. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/30/mariupol-continues-occupation-resistance/ (Hämtad 2022-08-02)

Foreign Policy. Motyl, Alexander J. Russians Likely to Encounter Growing Guerrilla Warfare in Ukraine. 2022. https://foreignpolicy.com/2022/04/01/ukraine-russia-war-guerrilla-partisans-civilian-militia/ (Hämtad 2022-08-02)

British Broadcasting Corporation. Abdurasulov, Abdujalil. Ukraine war: Melitopol residents resist Russian occupation. 2022. https://www.bbc.com/news/world-europe-61525477 (Hämtad 2022-08-02)

28 National Resistance Center. LOCALS IGNORE THE "ADMISSIONS CAMPAIGN" FOR UNIVERSITIES UNDER OCCUPATION IN THE SOUTH. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/21/locals-ignore-the-admissions-campaign-for-universities-under-occupation-in-the-south/ (Hämtad 2022-08-02)

National Resistance Center. In Kherson, teachers and schoolchildren ignore "Russian school". 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/24/in-kherson-teachers-and-schoolchildren-ignore-russian-schools/ (Hämtad 2022-08-02)

29 National Resistance Center. Kherson partisans mark places where the Russians plan to hold a referendum with Ukrainian symbols. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/30/kherson-partisans-mark-places-where-the-russians-plan-to-hold-a-referendum-with-ukrainian-symbols/ (Hämtad 2022-08-02)

30 National Resistance Center. HISTORY OF THE RESISTANCE: KHERSON PRIEST ESCAPES FROM THE OCCUPATION WITH THE ENEMY DATA. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/05/13/history-of-the-resistance-kherson-priest-escapes-from-the-occupation-with-the-enemy-data/ (Hämtad 2022-08-02)

31 National Resistance Center. The Exclusion Zone of Resistance: Chornobyl tourist guides organized an underground at the occupied nuclear power plant. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/19/the-exclusion-zone-of-resistance-chornobyl-tourist-guides-organized-an-underground-at-the-occupied-nuclear-power-plant/ (Hämtad 2022-08-02)

32 British Broadcasting Corporation. Rainsford, Sarah. Ukraine's shadow army resisting Russian occupation. 2022. https://www.bbc.com/news/world-europe-62333795 (Hämtad 2022-08-02)

33 Yahoo News. Weber, Peter. Russia's growing Ukraine occupation partisan resistance problem. 2022. https://news.yahoo.com/russias-growing-ukraine-occupation-partisan-095211601.html (Hämtad 2022-08-02)

34 National Resistance Center. ARMED FORCES OF UKRAINE THANKS PARTISANS OF KHERSON REGION FOR WORK. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/06/23/armed-forces-of-ukraine-thanks-partisans-of-kherson-region-for-work/ (Hämtad 2022-08-02)

35 National Resistance Center. The Exclusion Zone of Resistance: Chornobyl tourist guides organized an underground at the occupied nuclear power plant. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/19/the-exclusion-zone-of-resistance-chornobyl-tourist-guides-organized-an-underground-at-the-occupied-nuclear-power-plant/ (Hämtad 2022-08-02)

36 Foreign Policy. Motyl, Alexander J. Russians Likely to Encounter Growing Guerrilla Warfare in Ukraine. 2022. https://foreignpolicy.com/2022/04/01/ukraine-russia-war-guerrilla-partisans-civilian-militia/ (Hämtad 2022-08-02)

37 British Broadcasting Corporation. Corera, Gordon. Should the West arm a Ukrainian resistance?. 2022. https://www.bbc.com/news/world-europe-60530082 (Hämtad 2022-08-02)

Vice. Makuch, Ben. Ukrainian Special Forces Have Plans for an Insurgency Against Russia. 2022. https://www.vice.com/en/article/5dg43z/ukraine-russia-insurgency-plan (Hämtad 2022-08-02)

Yahoo News. Weber, Peter. Russia's growing Ukraine occupation partisan resistance problem. 2022. https://news.yahoo.com/russias-growing-ukraine-occupation-partisan-095211601.html (Hämtad 2022-08-02)

38 Yahoo News. Weber, Peter. Russia's growing Ukraine occupation partisan resistance problem. 2022. https://news.yahoo.com/russias-growing-ukraine-occupation-partisan-095211601.html (Hämtad 2022-08-02)

39 Ibid.

40 National Resistance Center. The Exclusion Zone of Resistance: Chornobyl tourist guides organized an underground at the occupied nuclear power plant. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/19/the-exclusion-zone-of-resistance-chornobyl-tourist-guides-organized-an-underground-at-the-occupied-nuclear-power-plant/ (Hämtad 2022-08-02)

British Broadcasting Corporation. Rainsford, Sarah. Ukraine's shadow army resisting Russian occupation. 2022. https://www.bbc.com/news/world-europe-62333795 (Hämtad 2022-08-02)

41 National Resistance Center. Ukrainian guerilla massively uncover and hand over the positions of the invaders. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/25/partisans-massively-surrender-occupier-locations/ (Hämtad 2022-08-02)

42 The New York Times. Schwirtz, Michael. Santora, Marc. Behind Enemy Lines, Scouts Help Ukrainians Execute Deadly Strikes. 2022. https://www.nytimes.com/2022/06/10/world/europe/ukraine-russia-war.html (Hämtad 2022-08-02)

43 British Broadcasting Corporation. Rainsford, Sarah. Ukraine's shadow army resisting Russian occupation. 2022. https://www.bbc.com/news/world-europe-62333795 (Hämtad 2022-08-02)

44 National Resistance Center. The Exclusion Zone of Resistance: Chornobyl tourist guides organized an underground at the occupied nuclear power plant. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/19/the-exclusion-zone-of-resistance-chornobyl-tourist-guides-organized-an-underground-at-the-occupied-nuclear-power-plant/ (Hämtad 2022-08-02)

45 Центр національного спротиву. Полювання на орлана. Що робити якщо помітили російський безпілотник. 2022. https://sprotyv.mod.gov.ua/portfolio/orlan/ (Hämtad 2022-08-02)

46 Foreign Policy. Motyl, Alexander J. Russians Likely to Encounter Growing Guerrilla Warfare in Ukraine. 2022. https://foreignpolicy.com/2022/04/01/ukraine-russia-war-guerrilla-partisans-civilian-militia/ (Hämtad 2022-08-02)

47 British Broadcasting Corporation. Rainsford, Sarah. Ukraine's shadow army resisting Russian occupation. 2022. https://www.bbc.com/news/world-europe-62333795 (Hämtad 2022-08-02)

48 Foreign Policy. Motyl, Alexander J. Russians Likely to Encounter Growing Guerrilla Warfare in Ukraine. 2022. https://foreignpolicy.com/2022/04/01/ukraine-russia-war-guerrilla-partisans-civilian-militia/ (Hämtad 2022-08-02)

49 Cable News Network. Liebermann, Oren. Lillis, Katie Bo. Recent attacks on pro-Russian officials in southern Ukraine indicate signs of growing resistance movement. 2022. https://edition.cnn.com/2022/07/01/politics/ukraine-assassination-attempts-kherson-resistance-movement/index.html (Hämtad 2022-08-02)

50 Yahoo News. Dorfman, Zach. CIA-trained Ukrainian paramilitaries may take central role if Russia invades. 2022. https://news.yahoo.com/cia-trained-ukrainian-paramilitaries-may-take-central-role-if-russia-invades-185258008.html (Hämtad 2022-08-02)

51 Bowen, Andrew S. Ukrainian Military Performance and Outlook. Washington, DC: Congressional Research Service, 2022. s. 2.

52 The Economist. Ukraine’s partisans are hitting Russian soldiers behind their own lines. 2022. https://www.economist.com/europe/2022/06/05/ukraines-partisans-are-hitting-russian-soldiers-behind-their-own-lines (Hämtad 2022-08-02)

53 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin. Stockholm: Försvarsmakten, 2022, s. 16-17.

54 Department of the Army. TC 18-01.3 Unconventional Warfare Mission Planning Guide for the Special Forces Operational Detachment – Charlie Level. Washington, DC: Department of the Army, 2016, s. 1-1.

55 Ibid. s. 1-5.

56 Fiala, Otto C. Resistance operating concept. Stockholm: Swedish defence university, 2019, s. 38-43.

57 Army Times. Winkie, Davis. Less door-kicking, more resistance: Inside Army SOF’s return to unconventional warfare. 2021. https://www.armytimes.com/news/your-army/2021/09/09/less-door-kicking-more-resistance-inside-army-sofs-return-to-unconventional-warfare/ (Hämtad 2022-08-02)

Army Times. Winkie, Davis. How the US and Europe helped Ukraine prep for insurgency. 2022. https://www.armytimes.com/news/your-army/2022/03/07/how-the-us-and-europe-helped-ukraine-prep-for-insurgency/ (Hämtad 2022-08-02)

58 Department of the Army. ATP 3-18.1 Special Forces Unconventional Warfare. Washington, DC: Department of the Army, 2019, s. 5-34.

59 Ibid. s. 5-38 – 5-39.

The Guardian. Koshiw, Isobel. Ukrainian offensive forces Russia to bolster troops in occupied south. 2022. https://www.theguardian.com/world/2022/jul/31/ukrainian-offensive-forces-russia-to-bolster-troops-in-occupied-south (Hämtad 2022-08-02)

60 Holmström, Mikael. Den dolda alliansen: Sveriges hemliga NATO-förbindelser. Stockholm: Atlantis, 2011, s. 403, 408-409.

61 Fiala, Otto C. Resistance operating concept. Stockholm: Swedish defence university, 2019, s. 27, 29.

62 Department of the Army. ATP 3-18.1 Special Forces Unconventional Warfare. Washington, DC: Department of the Army, 2019, s. 5-5 – 5-7.

63 Fiala, Otto C. Resistance operating concept. Stockholm: Swedish defence university, 2019, s. 21, 23.

Fortsatt motstånd på ockuperat område i Ukraina – Del 1 – Några strategiska aspekter

Sammanfattning

Ukraina vidtog redan 2015 åtgärder för att kunna genomföra fortsatt motstånd på ockuperat område, detta genom utbildning av personal samt andra förberedelser. På ett strategiskt plan har Ukraina uppvisat en tydlig försvars-/motståndsvilja, vilket får anses vara direkt avgörande för att möjliggöra fortsatt motstånd på ockuperat område. Därutöver har den ukrainska striden på ockuperat område tydligt uppnått framgångar både mot de fysiska men även moraliska faktorerna av rysk krigföringsförmåga, vilket i förlängningen kan skapa förutsättningar som kan användas för återtagande av förlorat ukrainskt territorium tillsammans med reguljära ukrainska stridskrafter. Fortsatt motstånd på ockuperat område, trots att det kan anses utgöra en historisk metod för krigföring får i och med den andra ryska invasionen utav Ukraina fortsatt anses göra en viktig metod vilket även kan uppnå strategiska effekter, under förutsättningen att förberedelser genomförs i fred för att nästintill omedelbart kunna påbörjas vid ett väpnat angrepp såsom vid den andra invasionen utav Ukraina.

Inledning

Detta inlägg är det första i en serie om tre som berör fortsatt motstånd på ockuperat område i Ukraina. Det första inlägget syftar till att belysa strategiska aspekter, det andra taktiska och stridstekniska aspekter och det tredje avslutande inlägget ämnar belysa de ryska väpnade styrkornas åtgärder på ockuperade områden för att påverka ukrainsk motståndskamp, åtgärder vilket även kan tänkas vidtas annorstädes av Ryssland i händelse av ytterligare invasioner. Historiska paralleller kommer även belysas gentemot det som framkommit i Ukraina samt även vissa svenska aspekter.

Att skriva om ämnesområdet fortsatt motstånd på ockuperat område utifrån en pågående väpnad konflikt är behäftat med vissa svårigheter där den främsta svårigheten utgör att värdera vad som kan vara sant eller falskt, därutöver är det svårt att värdera vad som eventuellt är enskilda stridsföretag som genomförs av ukrainska special- eller jägarförband kontra exempelvis en organiserad motståndsrörelse. Därtill är det även riskfyllt att dra några långtgående slutsatser, då slutresultatet fortfarande inte går att se. Dock har det framkommit tillräckligt med information i den öppna rapporteringen för att skriva ett inlägg utifrån den väpnande konflikten som pågår i Ukraina. Starten på inlägget kommer beröra vilka förberedelser Ukraina förefaller vidtagit innan den andra ryska invasionen den 24 februari 2022.

För den vetgirige finns även ett flertal inlägg på denna blogg som publicerats sedan 2013 avseende fortsatt motstånd på ockuperat område, vilket bör läsas för att få en djupare förståelse i ämnesområdet.

Analys

I detta inlägg kommer undertecknad använda sig av begreppet fortsatt motstånd på ockuperat område, detta för att särskilja den verksamheten något från begreppet fortsatt motstånd som enligt militärstrategisk doktrin från 2022 (MSD 22) är en ”sammanfattande benämning på verksamheter, metoder och tekniker som möjliggör reorganisering, förbandsproduktion och uthållig strid” vilket genomförs för att kunna bestrida en fientlig operation under lång tid i hela eller delar av Sverige.1 Utifrån beskrivningen i MSD 22 kan det lätt antas att fortsatt motstånd inte har något att göra med strid på ockuperat område. Dock omfattar det även strid på ockuperat område, till exempel inom ramen för det så kallade fria kriget men även i mer organiserad form än det så kallade fria kriget.2

Ukraina förefaller redan 2015, med stöd av USA, påbörjat en utveckling för att kunna bedriva fortsatt motstånd på ockuperat område genom att upprätta grunden för en organiserad motståndsrörelse. En intressant aspekt kring denna amerikanska utbildning är att de Ukrainska individer som genomgått den i vissa fall förefaller blivit ”fysiska måltavlor” för Ryssland efter genomförd utbildning.3 Att USA har en lång erfarenhet av att bygga upp organiserade motståndsrörelser är odiskutabelt. Den minnesgranne kommer säkerligen ihåg att en av dess chefer, William Colby, som underrättelseofficer under inledningen av 1950-talet försökte organisera det i Sverige. Emedan Sveriges Statsminister, Tage Erlander, kom att motsätta sig detta framförallt då denne redan 1949 hade givit uppdraget till ett antal individer att upprätta en4 av de svenska grenarna5 i vad juridiken benämner den organiserade motståndsrörelsen.

En annan viktig faktor, i att kunna skapa förutsättningarna för en motståndskamp på ockuperat område, är att Ukraina förefaller lyckat skapa en motståndsvilja både indirekt sedan 2004 men även direkt månaderna innan den andra ryska invasionen 2022. Något som bland annat påvisades utifrån mängden Ukrainska medborgare som inmönstrade till de nyupprättade territorialförsvarsförbanden under inledningen av den andra invasionen. Därtill mängden Ukrainska medborgare som indirekt på olika sätt stödjer motståndet mot den ryska invasionen, genom bland annat ekonomiska donationer och dylikt. Men även passivt och aktivt motstånd som Ukrainska medborgare genomfört under den väpnande konflikten hitintills på ockuperat område, påvisar en tydlig motstånds-/försvarsvilja.6

Enligt det som får anses utgöra ett av standardverkan i nutid vad avser fortsatt motstånd, det vill säga Försvarshögskolans bok Resistance operating concept (ROC), har Ukraina agerat helt i linje med vad den föreskriver. Detta med anledning att en avgörande faktor för att en nation skall kunna genomföra så kallat fortsatt motstånd är att, dels det är allomfattande åtgärder som genomförs för att kunna motstå en ockupation, dels att en god försvars-/motståndsvilja finns för att kunna genomföra det. Dessa faktorer måste även säkerställas i fredstid, det går således inte att bygga upp dylikt i efterhand med god effekt utan grunden måste läggas långt innan.7 Detta är även en historisk sanning som konkluderades efter det andra världskriget slut, vad avser uppbyggnad av motståndsrörelser under en ockupation, med de konsekvenser detta medförde.8

Innan inlägget fortsätter, måste vissa folkrättsliga aspekter även beröras kring fortsatt motstånd på ockuperat område, där fokus kommer vara de civilas motståndskamp med vapen mot en ockupant, vilket i folkrätten benämns motståndsrörelse. För att en motståndsrörelses medlemmar skall anses vara kombattanter måste ett antal rekvisit vara uppfyllda enligt folkrätten. Inledningsvis krävs att den erkänns som en part som strider. Exempelvis genom att en angripen part erkänner att en motståndsrörelse tillhör den och strider å dennes vägnar eller till dess stöd. Därefter krävs att dess individer står under befäl av en person som är ansvariga för sina underordnande, de bär ett utmärkande tecken som är fastsittande och igenkännligt på avstånd, bär sina vapen öppet och vid sina operationer iakttar den humanitära rätten.9 Dylik information fanns under exempelvis det kalla kriget med i telefonkataloger, men även i vissa av utgåvorna med namnet ”Om kriget kommer”. I dess moderna tappning ”Om krisen eller kriget kommer” från 2016, finns dock inte detta omnämnt vilket får anses vara något olyckligt. Framförallt då spontant motstånd får anses utgöra något som kommer inträffa om Sverige angrips, och delar av landet skulle bli ockuperat. Vilket exempelvis den pågående väpnande konflikten i Ukraina bevisar, men även utgjorde ett antagande i Sverige under det kalla kriget.

I vilka av Ryssland ockuperade områden i Ukraina genomförs då motståndskamp? Enligt information från The Institute for the Study of War (ISW), daterad 19JUL2022, genomförs det framförallt vid Cherson, Nova Kakhovka, större område kring Melitopol, Tokmak, Mariupol, Sievierodonetsk, Kreminna och Velykyi Burluk.10 Dock är det utifrån det nuvarande läget, samt andra områden har även berörts under de senaste månadernas rapportering varvid det kan tänkas att motståndsgrupperingar finns i en större omfattning än vad som rapporteras och del av striderna på ockuperat område inte tränger fram.

På ett strategiskt plan, vad kan då noteras avseende fortsatt motstånd på ockuperat område i Ukraina? Redan den 27FEB2022, det vill säga på den fjärde krigsdagen, uppmanades den ukrainska befolkningen på anmodan av de ukrainska territorialförbandsledningen att påbörja förberedelser för fortsatt motstånd i norra Ukraina. Detta i form av att upprätta observationsplatser för att rapportera ryska förbandsrörelser, men även använda exempelvis jaktvapen för att skjuta sönder däck på ryska fordon och därmed skapa friktioner för angriparen, men det uppmanades även till användande av brännflaskor mot angriparen, med mera.11

Avseende rapportering av förbandsrörelser och frivilliga territorialförsvarsförband är det intressant ur ett svenskt historiskt perspektiv att notera, att det svenska hemvärnet i respektive hemvärnsområde under en lång tid av det kalla kriget hade krigsplacerade så kallade ”civila rapportörer”. Dessa rapportörers uppgift var att informera kretshemvärnschefen om misstänkt uppträdande men även renodlade militära observationer. Dessa civila rapportörer för det svenska hemvärnet riskerade dock om de skulle bli gripna på ockuperat område att klassas som illegala kombattanter, då de skulle agera enskilt men även under förklädnad det vill säga utan igenkännande tecken med mera, och därmed stå utan det folkrättsliga skyddet vilket kombattanter hade haft.12 Således var det en synnerligen riskfylld verksamhet dessa individer hade anmält sig frivillig till.

På den fjortonde krigsdagen, den 09MAR2022, uppmanar den Ukrainska regeringen civilbefolkningen att fokusera sin strid på djupet det vill säga på av Ryssland ockuperat område, gentemot ryska televapensystem (spanings- och störningssystem) men även drivmedelsfordon och andra fordonstyper för den ryska underhållstjänsten. Därtill undertecknade Ukrainas President, Volodymyr Zelenskyj, en lag vilket medger att civila kan tilldelas vapen och ammunition men även att de som deltar i striderna mot den invaderande parten erhåller straffrihet för sitt handlande.13 Därmed skulle det kunna anses att via lag anses de civila ukrainska medborgarna som strider mot de ryska invaderande styrkorna utgör en erkänd part, om än att lagen får anses ha ett väldigt brett utrymme, som berörts tidigare och utgör kombattanter om de efterlever de övriga kraven enligt folkrätten.

Vid den tjugoandra krigsdagen, 17MAR2022, framkom det ytterligare uppgifter om att Ukraina vidtagit åtgärder för att engagera den civila befolkningen men även territorialförsvarsförband i att påverka de ryska logistiklinjerna på ockuperat ukrainskt territorium. I vad som då, och eventuellt fortsatt, kom/kommit att kallas ”det totala järnvägskriget”. Där inriktningen var/är att påverka järnvägsförbindelserna som sammanbinder Krimhalvön med Melitopol och Cherson samt järnvägsförbindelsen mellan Homel, i Belarus, och Kyjiv, där det sistnämnda nu får anses vara överspelat med tanke på det ryska urdragandet från norra Ukraina. Enligt den polska centret för öststatsstudier, OSW, utgjorde det en tydlig indikator på att någon form av mer omfattande fortsatt motstånd på ockuperat område skulle realiseras i Ukraina.14 Således utgör det en tydlig brytpunkt, för striden på ockuperat område.

I södra Ukraina märks även från mitten av mars 2022 en tydlig ökning avseende fortsatt motstånd på ockuperat område, i vad som i rapporteringen kommit att benämnas partisanverksamhet, framförallt kring Cherson samt Melitopol. Framförallt förefaller verksamheten bundit upp ryska förband ur både nationalgardet men även armén, vilket under den aktuella perioden kan ha försvårat en fortsatt rysk offensiv. Motståndet förefaller varit väldigt aktivt kring Melitopol där det bland annat framkommer i rapporteringen att cirka 70 ryska soldater hade nedkämpas mellan mitten av mars till mitten av april månad. Aktiviteten förefaller fortsatt under maj månad framförallt i Cherson och Zaporizjzja Oblast där ryska förband antas bundits upp för att motverka det fortsatta motståndet, men även påverkats på grund ut av den.15

I början av juni månad förefaller det fortsatta motståndet på ockuperat område framförallt i Luhansk Oblast ökat markant, detta med anledning av att ytterligare enheter ur det ryska nationalgardet förflyttas dit men även en bataljonsstridsgrupp explicit på grund av den ökade partisanverksamheten. Därtill har de ryska ockupanterna generellt på ockuperade områden alltmer försökt begränsa den ukrainska civilbefolkningens rörelsefrihet, men även dess möjligheter till att kommunicera, men även en ökad filtreringsprocess genomförs för att försöka lokalisera motståndsmän på ockuperade områden. Trots dessa åtgärder förefaller de ryska ockupanterna ej kunna begränsa det fortsatta motståndet på ockuperat område. Motståndsviljan hos den Ukrainska civilbefolkningen förefaller trots de drakoniska åtgärder som vidtas av de ryska ockupanterna fortsatt vara god under inledningen av juni månad, då de välkomnar den verksamhet de ukrainska partisanerna genomför på ockuperat område.16

Det fortsatta motståndet på ockuperat område förefaller i slutet av juni 2022 även kraftigt försvåra Rysslands arbete med att implementera ett ockupationsstyre och i slutändan en annektering. Detta genom att den verksamhet som de ukrainska partisanerna genomför bland annat minskar möjligheten att rekrytera ukrainska medborgare för att ingå i ockupationsstyret, men även det administrativa arbetet med att utfärda ryska pass till ukrainska medborgare på ockuperat territorium, samt verksamheten omöjliggör även ryska ansträngningar för att försöka påvisa att ukrainska medborgare på ockuperat område vill ansluta sig till Ryssland. Det fortsatta motståndet förefaller även i slutet av juni månad 2022 börjat utgöra ett signifikant problem för Ryssland. Då de vidtagit kraftiga åtgärder för att försöka identifiera personer anslutna till den verksamheten. Bland annat genom kraftigare ageranden vid vägposteringar, men även kidnappningar av civila ukrainska medborgare som skall ha utsatts för tortyr för att försöka erhålla information om illegala ukrainska aktiviteter på ockuperat område.17

I början av juli månad 2022 förefaller en koordinerad plan iståndsatts för att påverkan den ryska järnvägstrafiken på ockuperat ukrainskt territorium, där det övergripande syftet förefaller vara att påverka det ryska logistiksystemet. Således fortsätter ”det totala järnvägskriget”. Därutöver förefaller det fortsatta motståndet på ockuperat ukrainskt territorium tillsammans med reguljära förbands motoffensiver binda upp sådan mängd av ryska förband i södra Ukraina att de enbart kan genomföra defensiva operationer. I mitten av juli månad 2022 förefaller även de ryska ockupanterna utökat kontrollen i ockuperade områden genom att vid vägposteringar genomföra visitationer av civila ukrainska medborgare, ytterligare förband har även tillförts för denna verksamhet. Därtill har de ryska ockupanterna fortsatt stora svårigheter i att skapa lokalt stöd till den egna administrationen de försöker upprätta på ockuperat område.18

Ur ett strategiskt perspektiv vad innebär då det som berörts ovan? Övergripande kan det konstateras att den ukrainska motståndskampen på ockuperat område dels binder upp ryska förband, dels bidrar till att försvaga den ryska offensiva förmågan. Vilket om man exempelvis studerar de effekter som uppnås faller i linje med vad specialoperationsförband (SOF) vill uppnå på ett strategiskt plan vid en väpnad konflikt, där även exempelvis motståndsrörelser tillsammans med SOF på ockuperat område ingår,19 något Ukraina även tillämpar20 och som kommer beröras i större omfattning i nästa inlägg kring taktik.

Vad avser effekterna förefaller striden, dels vara inriktad mot vad som kan ses som kritiska sårbarheter, dels vara inriktad mot att skapa psykologiska effekter hos fienden. Detta kan översättas i det första fallet till vad som benämns fysiska faktorer och i det andra fallet till moraliska faktorer i hur vi väljer att se på krigföringsförmåga i Sverige.21 Striden förefaller bland annat varit inriktad mot televapensystem men även den ryska logistikkedjan. Ser man till det förstnämnda kan det tänkas att det medgett att dels ledning kan genomföras, dels att inhämtning och verkan har kunnat genomföras med exempelvis obemannade flygande farkoster. Sett till det andra kan det innebära att den ryska anfallskraften mattas av, framförallt i samverkan med annan bekämpning mot den ryska logistikkedjan.22

En tredje variabel i de fysiska faktorerna är att Ryssland förefaller varit tvungna att avdela mer och mer förband för att skydda sitt bakre område, i de ockuperade ukrainska områdena. Detta innebär även att dess anfallskraft minskar, då förband används till bevaknings- och skyddsuppgifter istället för att ingå i offensiva operationer. Vilket i sig inte är någon ny form av strategi, utan användes exempelvis redan under andra världskriget, vad som även blir viktigt är att en degradering av förbandens förmåga gradvis sker vilket även kan skapa möjligheter för att genomföra offensiva ukrainska operationer vilket kan bidra till återtagande av nu ockuperade områden.23

Ett flertal variabler kan identifieras som påverkar den moraliska faktorn. Den första variabeln är att det ukrainska fortsatta motståndet på ockuperat område bidrar till att demoralisera de ryska soldaterna genom dess angrepp mot dem, vilket medför att dess stridsvärde försämras.24 Den andra variabeln är att det genomförs även angrepp mot dem som väljer att kollaborera med den ryska ockupationsmakten, vilket på ett strategiskt plan har försvårat och sannolikt framgent kommer försvåra för ockupationsmakten att upprätta en ockupationsadministration med tidigare ukrainska medborgare.25 Utifrån ett historiskt perspektiv är detta en metod som även användes av motståndsrörelser på ockuperade områden under det andra världskriget.26

Sammantaget vad avser påverkan på både fysiska och moraliska faktorer på av Ryssland ockuperat område förefaller Ukraina nå framgång med sitt fortsatta motstånd mot den ryska krigföringsförmågan. Detta får även anses utgöra en viktig grund för den fortsatta ukrainska striden mot Ryssland, då det fortsatta motståndet kan utnyttjas som en hävstång för att kunna återta ockuperade områden, där användandet av dylika grupperingar som hävstång misslyckades under det andra världskriget.27 Understöd för återtagande av ockuperat område utgjorde även en deluppgift i det fortsatta motståndet under det kalla kriget i Sverige,28 men även i nutida Försvarsmaktsstudier avseende strid på djupet förefaller det utgöra en aktuell uppgift inom ramen för fortsatt motstånd på ockuperat område.29

Avslutningsvis får det anses vara gynnsamt att det svenska hemvärnet påbörjat utbildning i vad som kan liknas med det Ukrainska upplägget för genomförande av fortsatt motstånd på ockuperat område. Det vill säga att exempelvis SOF skall kunna leda dem i deras strid på ockuperat område. En viktig framgångsfaktor men även strategisk signalering kring detta är att hemvärnet finns över hela Sveriges yta, vilket således en angripare måste beakta redan i sin initiala planering vilket ytterst skulle kunna verka som avskräckande. Det svenska konceptet är dock inget nytt, utan det påminner i mångt om det som Norges hemvärn tillämpade under det kalla kriget.30

Slutsats

På ett strategiskt plan förefaller fortsatt motstånd på ockuperat område fortsatt utgöra en viktig delmängd i en nations existentiella strid. Framförallt när effekter kan uppnås som skapar strategiska följdverkningar gentemot en fiende. Häri får det anses att organiserade motståndsrörelser i olika former, special-, specialoperations- och jägarförband som strider på djupet samt avskurna förband som bedriver det så kallade fria kriget fortsatt har en viktig uppgift att fylla i en allomfattande strategisk planering vid nationellt försvar. Vad som dock blir väldigt tydligt är att oaktat vilken del som berörs i en sådan strid måste den förberedas och utbildas på i fredstid, för att erhålla avsedd effekt när väl en väpnad konflikt uppstår. Har inte detta omhändertages i fred kommer avsedd effekt utebli, vilket i sig är en historisk sanning, men som tål att repeteras som en slutsats.

Have a good one! // Jägarchefen

Källförteckning

Försvarsmakten 1 (Svenska)

Ośrodek Studiów Wschodnich 1234 (Engelska/Polska)

Regeringskansliet 1 (Svenska)

Sveriges Riksdag 1 (Svenska)

Tidningen Hemvärnet 1 (Svenska)

The Institute for the Study of War 123456789101112131415, 16171819 (Engelska)

The Guardian 1 (Engelska)

The New York Times 12 (Engelska)

Yahoo News 12 (Engelska)

Agrell, Wilhelm. Sprickor i järnridån: svensk underrättelsetjänst 1944-1992. Lund: Historiska media, 2017.

Eriksson, Gunilla (red). Pettersson, Ulrica (red). Special operations from a small state perspective: future security challenges. Cham: Palgrave Macmillan, 2017.

Fiala, Otto C. Resistance operating concept. Stockholm: Swedish defence university, 2019.

Forsvarets Spesialkommando. Heimevernets rolle i norsk spesialstyrketankegang efter 1945. Heimevernsbladet. vol. 68, no. 1, 2015.

Försvarsmakten. Nomenklatur Operationer. Stockholm: Försvarsmakten, 2019.

Försvarsmakten. Studierapport MARK192006S - Strid på djupet 2035. Boden: Försvarsmakten, 2021.

Holmström, Mikael. Den dolda alliansen: Sveriges hemliga NATO-förbindelser. Stockholm: Atlantis, 2011.

Hugemark, Bo (red). Den stora armén. Stockholm: Medströms Bokförlag, 2015.

Kiras, James D. Special operations and strategy: from World War II to the War on Terrorism. London: Routledge, 2006.

Slutnoter

1 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin. Stockholm: Försvarsmakten, 2022, s. 23, 47.

2 Försvarsmakten. Nomenklatur Operationer. Stockholm: Försvarsmakten, 2019, s. 4.

Försvarsmakten. Studierapport MARK192006S - Strid på djupet 2035. Boden: Försvarsmakten, 2021, s. 40-41.

3 Yahoo News. Dorfman, Zach. CIA-trained Ukrainian paramilitaries may take central role if Russia invades. 2022. https://news.yahoo.com/cia-trained-ukrainian-paramilitaries-may-take-central-role-if-russia-invades-185258008.html (Hämtad 2022-07-20)

4 Holmström, Mikael. Den dolda alliansen: Sveriges hemliga NATO-förbindelser. Stockholm: Atlantis, 2011, s. 393-394.

5 Agrell, Wilhelm. Sprickor i järnridån: svensk underrättelsetjänst 1944-1992. Lund: Historiska media, 2017, s. 213.

6 Ośrodek Studiów Wschodnich. Iwański, Tadeusz. Ukraine: 100 days of existential war. 2022. https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-commentary/2022-06-04/ukraine-100-days-existential-war (Hämtad 2022-07-20)

7 Fiala, Otto C. Resistance operating concept. Stockholm: Swedish defence university, 2019, s. 7-8, 11, 19-20.

8 Holmström, Mikael. Den dolda alliansen: Sveriges hemliga NATO-förbindelser. Stockholm: Atlantis, 2011, s. 391.

9 SOU 2010:72. Svensk manual i humanitär rätt m.m. s. 56-57.

10 The Institute for the Study of War. Interactive Map: Russia's Invasion of Ukraine. 2022. https://storymaps.arcgis.com/stories/36a7f6a6f5a9448496de641cf64bd375 (Hämtad 2022-07-20)

11 Ośrodek Studiów Wschodnich. Wilk, Andrzej. Żochowski, Piotr. Russia’s war against Ukraine: day 4. 2022. https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2022-02-28/russias-war-against-ukraine-day-4 (Hämtad 2022-07-20)

12 Hugemark, Bo (red). Den stora armén. Stockholm: Medströms Bokförlag, 2015, s. 184.

13 Ośrodek Studiów Wschodnich. Wilk, Andrzej. Żochowski, Piotr. The Russian attack on Ukraine: day 14. 2022. https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2022-03-10/russian-attack-ukraine-day-14 (Hämtad 2022-07-20)

14 Ośrodek Studiów Wschodnich. Wilk, Andrzej. Żochowski, Piotr. Atak Rosji na Ukrainę – stan po 22 dniach. 2022. https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2022-03-18/atak-rosji-na-ukraine-stan-po-22-dniach (Hämtad 2022-07-20)

15 The Institute for the Study of War. Russian Offensive Campaign Assessment, March 27. 2022. https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-march-27 (Hämtad 2022-07-20)

The Institute for the Study of War. Russian Offensive Campaign Assessment, April 1. 2022. https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-1 (Hämtad 2022-07-20)

The Institute for the Study of War. Russian Offensive Campaign Assessment, April 14. 2022. https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-14 (Hämtad 2022-07-20)

The Institute for the Study of War. Russian Offensive Campaign Assessment, May 28. 2022. https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-28 (Hämtad 2022-07-20)

16 The Institute for the Study of War. Russian Offensive Campaign Assessment, June 1. 2022. https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-1 (Hämtad 2022-07-20)

The Institute for the Study of War. Russian Offensive Campaign Assessment, June 2. 2022. https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-2 (Hämtad 2022-07-20)

The Institute for the Study of War. Russian Offensive Campaign Assessment, June 3. 2022. https://understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-3 (Hämtad 2022-07-20)

The Institute for the Study of War. Russian Offensive Campaign Assessment, June 4. 2022. https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-4 (Hämtad 2022-07-20)

The Institute for the Study of War. Russian Offensive Campaign Assessment, June 7. 2022. https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-7 (Hämtad 2022-07-20)

17 The Institute for the Study of War. Russian Offensive Campaign Assessment, June 18. 2022. https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-18 (Hämtad 2022-07-20)

The Institute for the Study of War. Russian Offensive Campaign Assessment, June 20. 2022. https://understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-20 (Hämtad 2022-07-20)

The Institute for the Study of War. Russian Offensive Campaign Assessment, June 24. 2022. https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-24 (Hämtad 2022-07-20)

The Institute for the Study of War. Russian Offensive Campaign Assessment, June 26. 2022. https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-26 (Hämtad 2022-07-20)

18 The Institute for the Study of War. Russian Offensive Campaign Assessment, July 2. 2022. https://understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-2 (Hämtad 2022-07-20)

The Institute for the Study of War. Russian Offensive Campaign Assessment, July 3. 2022. https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-3 (Hämtad 2022-07-20)

The Institute for the Study of War. Russian Offensive Campaign Assessment, July 4. 2022. https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-4 (Hämtad 2022-07-20)

The Institute for the Study of War. Russian Offensive Campaign Assessment, July 7. 2022. https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-7 (Hämtad 2022-07-20)

The Institute for the Study of War. Russian Offensive Campaign Assessment, July 16. 2022. https://understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-16 (Hämtad 2022-07-20)

19 Eriksson, Gunilla (red). Pettersson, Ulrica (red). Special operations from a small state perspective: future security challenges. Cham: Palgrave Macmillan, 2017, s. 34, 36.

20 The Guardian. Beaumont, Peter. Koshiw, Isobel. ‘The occupier should never feel safe’: rise in partisan attacks in Ukraine. 2022. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/06/ukrainian-partisan-attacks-surge-russia (Hämtad 2022-07-20)

21 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin. Stockholm: Försvarsmakten, 2022, s. 16-17.

22 The New York Times. Schwirtz, Michael. Santora, Marc. Behind Enemy Lines, Scouts Help Ukrainians Execute Deadly Strikes. 2022. https://www.nytimes.com/2022/06/10/world/europe/ukraine-russia-war.html (Hämtad 2022-07-20)

The New York Times. Ward, Euan. Ukraine says its forces hit a Russian ammunition depot in the Kherson region. 2022. https://www.nytimes.com/2022/07/12/world/europe/ukraine-russian-depot-strike.html (Hämtad 2022-07-20)

23 Kiras, James D. Special operations and strategy: from World War II to the War on Terrorism. London: Routledge, 2006, s. 85.

24 Yahoo News. Weber, Peter. Russia's growing Ukraine occupation partisan resistance problem. 2022. https://news.yahoo.com/russias-growing-ukraine-occupation-partisan-095211601.html (Hämtad 2022-07-20)

25 Ibid.

26 Holmström, Mikael. Den dolda alliansen: Sveriges hemliga NATO-förbindelser. Stockholm: Atlantis, 2011, s. 394-395.

27 Kiras, James D. Special operations and strategy: from World War II to the War on Terrorism. London: Routledge, 2006, s. 85.

28 Proposition 1986/87:95. Totalförsvarets fortsatta utveckling. s. 34.

29 Försvarsmakten. Studierapport MARK192006S – Strid på djupet 2035. Boden: Försvarsmakten, 2021, s. 40-41.

30 Forsvarets Spesialkommando. Heimevernets rolle i norsk spesialstyrketankegang efter 1945. Heimevernsbladet. vol. 68, no. 1, 2015, s. 9-15.

Fiala, Otto C. Resistance operating concept. Stockholm: Swedish defence university, 2019, s. 78.

Tidningen Hemvärnet. Åkerstedt, Therese. Svensk-amerikanskt utbyte. 2021. https://tidningenhemvarnet.se/eagle-claw/ (Hämtad 2022-07-20)

Sweden/Finland/Turqiye/NATO – On The Noble Art of Strategic Ambiguity

It was – apparently – a close call. But on the very day of the opening of the important NATO summit in Madrid there was to the relief of many a last-minute agreement between one member country, Turkey, and two Nordic membership applicants, Sweden and Finland, under the active oversight of NATO chief Jens Stoltenberg, [...]

Inledande ord om SES-projektets säkerhetspolitiska slutsatser av Lars-Erik Lundin i Almedalen

Styrgruppen för SES efterfrågade tidigt scenarier för studiearbetet. Det visade sig inte behövas: pandemin, katastrofen i Afghanistan och kriget mot Ukraina gav tillräckligt stoff. Verkligheten överträffade dikten. Detta underlättade rekryteringen till det omfattande ideella projektarbete som utförts av många innanför och utanför Akademin. Under den traumatiska resans gång har diskussionen blivit allt mindre akademisk. Dessa [...]

NORDEFCO på riktigt med Sverige och Finland i NATO

The main aim and purpose of the Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO) is to strengthen the participating nations' national defence, explore common synergies and facilitate efficient common solutions. Source: https://www.nordefco.org/ Flygövningar på kors och tvärs över nationsgränserna i Lappland, avtal om Easy Access och Alternative Landing Base och gemensamma nordiska uniformer. Och ett gäng rejäla magplask. [...]

Nato, den nordiska dimensionen – ”poola” resurser

 


I mitt förra inlägg här på bloggen (se nedan) pekade jag på hur Sverige skulle kunna bidra till Natos avskräcknings-/krigföringsförmåga i den nordisk-baltiska regionen. T ex genom at ta på sig huvudansvaret för att hålla Östersjöförbindelserna öppna och bidra med markstridskrafter i Baltikum mm. Här diskuterar jag några områden, främst kopplat till flygstridskrafter, där de nordiska länderna skulle kunna ”poola” resurser vilka man som enskilt land annars inte skulle ha råd med.

USA utgör ryggraden i alliansen. Dock, den allt större utmaning som Kina utgör i Stillahavsområdet gör att de amerikanska möjligheterna att snabbt föra större resurser till Europa minskar. Därmed ökar kravet på uthållighet och ökad egen förmåga hos alliansens europeiska medlemmar. Här borde det finnas en nordisk dimension i hur vi hanterar den aspekten när Finland och Sverige blir medlemmar i Nato.

Exempelvis kommer de nordiska flygvapnen omkring år 2030 tillsammans ha drygt 200 av världens modernaste stridsflygplan, JAS 39 E och F-35.  Ungefär lika många som Royal Air Force eller tyska Luftwaffe. Något som skulle ge helt andra möjligheter att bedriva en uthållig verksamhet, jämfört med vad ett enskilt land skulle klara.

Att skaffa dyra materielsystem är alltid ett svårt avvägningsproblem. De riskerar ofta att bli gökungar. Idag saknar alla de nordiska länderna egen kapacitet för att genomföra lufttankning av sina stridsflygplan. Lufttankningsflygplan har helt enkelt varit för dyra att anskaffa. Ett delägarskap i en nordisk lufttankningspool skulle däremot antagligen ses som ekonomiskt rimligt. Det skulle öka möjligheterna att kraftsamla flyginsatser till var som helst i det nordisk-baltiska området, oberoende av var planen är baserade. Den möjliga effekten av den nordiska flygplanflottan skulle öka avsevärt.

Likaså saknas tunga transportflygplan och tunga transporthelikoptrar i de nordiska försvarsmakterna. Avstånden i vår del av världen är långa. Det är längre från Malmö till Tromsö i Nordnorge än mellan Malmö och Rom. Möjligheterna att snabbt flytta förnödenheter och förband är en avgörande förmåga i ett gemensamt nordiskt försvarskoncept.

Att nordisk lufttanknings- och transportförmåga också skulle bidra till att underlätta andra alliansmedlemmars insatser i Baltikum, eller hos oss, gör inte dessa förmågor mindre intressanta, tvärtom.

Den beslutade svenska anskaffningen av två radarspanings-/stridsledningsflygplan, Globaleye, skulle också kunna vara en start till en samnordisk resurs. Även om Sverige har en option på ytterligare två plan, totalt fyra, så ger det inte en tillräcklig uthållighet och volym för att täcka alla nordiska länders behov. Inte heller ger det marginaler för eventuella förluster i händelse av ett krig.  

Också när det gäller mark- och sjöstriden finns det möjligheter att i ett nordiskt sammanhang skapa effekthöjande synergier – men de förtjänar ett eget inlägg.

Oberoende av formella förpliktelser inom en allians kommer kulturella likheter och förståelse för varandras sätt att tänka vara en viktig ”force multiplier”. Något som också talar vi bör söka nordiska lösningar, där så är möjligt, inom ramen för ländernas medlemskap i Nato.

                                                                              *****

Fäktmästare och kosacker

Fyndet av ett fotografi kan ibland betyda massor och så blev det när författaren Adam Leismark fann ett foto av en stilig men också mycket brokig grupp militärer. Uniformerna vittnade om en rad olika nationaliteter och några var uppenbarligen från Sverige. 

Fotofyndet har lett till den ovanligt vackra boken Bröder i fäktkonst som handlar om långt mer än hur fäktkonsten utvecklades i Sverige med fransk hjälp. Denna historiska essä leder läsaren på ett elegant och välillustrerat sätt till flera märkliga människoöden liksom ett av mina favoritämnen, svenskarna i persisk tjänst. I Lennart Westbergs och min gemensamma bok Svenskar i krig 1914-1945 kunde vi på grund av ämnets omfång bara ytligt beröra Eric Carlberg som kort före första världskrigets utbrott blev regementschef i Persien (alltså Iran). Genom Bröder i fäktkonst får man följa med Carlberg på fest hos ryska kosacker och erfarenheterna är än idag relevanta (undertecknad har också besökt en kosackenhet). 

Här vill jag påpeka att bildmaterialet från svenskarna i Persien i sig är fantastiskt men boken innehåller även många andra bilder som jag aldrig sett tidigare inklusive en av George Patton, den senare pansargeneralen. Patton tävlade mot Eric Carlberg i den olympiad som utspelade sig i Stockholm för nu 110 år sedan.

Frankrikes inflytande, inte minst militärt, på Sverige, tas sällan upp i svenska skrifter men denna läsvänliga bok utgör ett av undantagen. Av den lärde jag bland annat att den franske fäktmästare som en tid före världskriget verkade i Sverige än idag hedras genom en årlig svensk fäkttävling i hans namn: Challenge Eugène Fillol.   

Svenskt militärflygs barndom belyses också, liksom striderna i Finland 1918 - också med bra bilder och suveräna bildtexter. Bröder i fäktkonst är en både inspirerande och lärorik bok som speciellt levandegör svenska officerare åren före första världskriget, men den berör också Sverige under mellankrigstiden och andra världskriget. Utöver Eric Carlberg är det särskilt följande officersöden som boken beskriver i ord och bild: Birger Axelsson Cnattingius, Sten Drakenberg, Emil Fick, Henry Peyron och Carl Setterberg. 

Flygvapenchefen kommenterar pilotsituationen i flygvapnet

Jag är den första att ta bladet från munnen och säga att vi befinner oss i ett prekärt läge, en kris – och då syftar jag inte på omvärldsläget, utan vår personalförsörjning – framförallt på pilotsidan där tjänstledighetsansökan och uppsägningar har inkommit.

Med det sagt, vill jag understryka att jag har fortsatt ett orubbat förtroende för de individer som sökt tjänstledighet – för deras professionalism som de dagligen visar.

En sak som jag inte tummar på är vår beredskap och grundutbildning, vi kommer att lösa detta men det kommer innebära hårt arbete för de kollegor som är kvar som får dela på ansvaret.

Jag delar inte bilden av ett dåligt samarbetsklimat mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna. Jag tycker tvärtom att vi har ett bra och konstruktivt samtalsklimat. Däremot förstår, och delar jag, ATO frustration som följer av trögheten i att flera av de nödvändiga besluten inte ligger inom mitt mandat.

Att vara officer är inte längre, med självklarhet, ett livstidsyrke som förut. Att utbilda sig till pilot tar lång tid, först officersutbildning och sedan flygutbildning innan vi kan krigsplaceras och göra insatser. Jag vet vad det innebär, jag är själv stridspilot i grunden.

Försvarsmakten investerar stora summor i utbildningen och behöver därför kunna säkerställa att det vi investerar i varje individ också ger effekt tillbaka under lång tid.

Därför måste vi se till helheten, det viktigaste är att skapa en långsiktigt hållbar systemlösning. Det tycker jag vi gör med de satsningar vi beslutat om. Men det tar ett tag att införa och fullfölja förändringar, särskilt när jag behöver balansera dessa behov mot all annan verksamhet.

Jag älskar flygvapnet och jag tror på oss. Flygvapnet gör skillnad för Sverige och svenska medborgare, därför gör jag allt inom mitt mandat för att vi ska leverera det som åligger oss.

Det är inte läge att peka finger nu, ansvaret ligger på oss alla. Vi måste kunna hitta en långsiktig hållbar lösning. Det kan vi bara göra tillsammans.

Det jag har fattat beslut om i ett första steg, och som är inom mitt mandat, har jag kommunicerat till berörda under en rundresa till förbanden. En satsning på ca 600 miljoner kronor under de kommande tio åren som innefattar:

  • Ny lönestruktur för pilotlöner
  • Extra premier till Kåpan Flex
  • Möjlighet till vidareutveckling inom FM (flygingenjör i flygtjänst, flygläkare, flygspecialpsykolog)
  • Flygstabshus på alla flottiljer (att ha en modern arbetsgivarsyn för att möjliggöra en fortsatt karriär och vara nära familjen)
  • Organisationsförändringar (för att underlätta för chefer i flygtjänst samt för arbetet inom divisionen/skvadronen)
  • Förutsättningar för kandidatexamen efter genomförd pilotutbildning

Detta bekostas av verksamhetsmedel, vilket innebär att viss övnings- och utbildningsverksamhet kommer att ställas.

Jag har stor förståelse för frustrationen med de förändrade förutsättningarna i och med PA 16 där ålderspensionen förändrades. Försvarsmakten förstår och står bakom grundtanken att vi, som övriga samhället, behöver arbeta längre. Jag vill därför att Försvarsmakten tillsammans med ATO undersöker vilka alternativ som är möjliga för att hantera konsekvenserna av den förändrade pensionsåldern för piloter (från 55 år till 67 år).

Jag vill också se över möjligheterna att införa övergångsregler för de som fick förändrade förutsättningar efter att de tog anställning. Detta är inte bara min inriktning, det är även Försvarsmaktens inriktning.

Jag blir uppriktigt sagt upprörd när jag får höra att detta är för lite och för sent.

Men de steg vi tagit, och de saker vi vill fortsätta med – där översyn av konsekvenserna av PA 16 är en – är steg i rätt riktning. Med det tror vi att flygvapnets långsiktiga pilotförsörjning kan tillväxa i önskad takt.

Jag har även vädjat om att ge flygvapnet ett år till för att få till en långsiktig och hållbar lösning på plats. Vi fortsätter vända på varje sten och jag tror att vi tillsammans kan ro detta i land.

Jag vill att alla våra piloter stannar kvar i flygvapnet. Mitt förtroende för piloterna är högt och de gör ett fantastiskt arbete. De är värdefulla, för mig och för försvaret av Sverige. Särskilt i det förändrade omvärldsläge vi befinner oss i.

Avslutningsvis; även om detta är ett synnerligen bekymmersamt läge är det viktigt att påtala att flygvapnet löser uppgifterna, inte bara här och nu, utan även när det gäller den efterfrågade och nödvändiga tillväxten de kommande åren.

Carl-Johan Edström
Flygvapenchef

En stark profil – Thor Cavallin

I sin hemstad Växjö var överste Thor Cavallin (1906-2000) en stark profil, likaså på sitt regemente, I 11. Följande text är ett sammandrag av ett samtal med honom några år före hans bortgång. När Thor Cavallin skulle formulera ett ideal som ledare, använde han den gamla underbefälsinstruktionens ord: ”Oväld, allvar, fasthet, jämnmod,  och välvilja.” Han [...]

Robotbrist och kärnvapen

Reflektion 

I olika sammanhang har det sedan i slutet av april 20221 framförts att Ryssland kan tänkas erhållit en brist på långräckviddiga precisionsbekämpningsmedel såsom den ballistiska roboten till det så kallade Iskander systemet, men även kryssningsroboten Kalibr.2 Detta med anledning av dess användande utav dylika system under den nu pågående andraryska invasionen av Ukraina som påbörjades den 24FEB2022. 

Denna brist förefaller uppstått, dels på grund av låg produktionskapacitet för dylika system i Ryssland, dels på grund av en avsaknad av avancerade tekniska komponenter som krävs för produktionen av dessa system. Där det sistnämna blir ännu svårare att införskaffa för Ryssland, i och med de införda sanktionerna som en följd utav den andra ryska invasionen av Ukraina.3 Detta inlägg kommer försöka belysa några aspekter kring denna brist, om det råder någon brist, och hur Ryssland möjligen kan komma att förändra sin övergripande säkerhetspolitiska inriktning. 

Vad avser den ryska produktionskapaciteten framförde Roger N. McDermott & Tor Bukkvoll i en artikel publicerad hos The Journal of Slavic Military Studies 2018 att den antogs vara kring 50–100 Kalibr kryssningsrobotar per år. Pavel Luzin framför i en artikel hos The Jamestown Foundation i juni 2022 att den ryska produktionskapaciteten sammantaget inte kan vara högre än totalt 225 Onik, Kalibr, Kh-101, 9M729 och Kh-59 kryssningsrobotar samt taktiska ballistiska robotar till Iskander per år.4 Således förefaller den antagna akademiska analysen ge i hand att den ryska produktionskapacitet för konventionella långräckviddiga precisionsbekämpningssystem är låg. 

En intressant aspekt kring rysk långräckviddig konventionell precisionsbekämpning är att dess förmåga att utveckla dylika system kom i ett väldigt sent skede, det var inte förrän 2010 som kryssningsrobotar med konventionella stridsspetsar började utvecklas. Därefter tog det fem år intill det användes av Ryssland i Syrien,5 vilket i sig får anses utgöra en relativt snabb progression. En intressant aspekt kring avsaknaden utav denna konventionella förmåga, är att det utgjorde/utgör ett av skälen till att taktiska kärnvapen har bibehållits i en större omfattning hos Ryssland än hos andra länder.6 

Vad avser de taktiska kärnvapnen som Ryssland kan använda till Iskander systemet antas det utgöra cirka 70 kärnvapenladdningar och till den mer långräckviddiga markbaserade kryssningsroboten SSC-8, det vill säga det system som bröt mot INF-avtalet, antas det finnas cirka 20 kärnvapenladdningar. Vad avser mängden kärnvapenladdningar till exempelvis Kalibr systemet framgår det inte i den mest trovärdiga källan i form av Hans M Kristensen sammanställning avseende rysk kärnvapenförmåga för 2022. Ser man dock till den ryska marinen som helhet, där Kalibr systemet finns, förefaller de ha en tilldelning om cirka 935 taktiska kärnvapenladdningar.7Varvid säkerligen en del av dessa är avdelade för användande med Kalibr systemet. Därmed kan det antas att Ryssland kommer säkerställa en mindre mängd robotar alltid kommer finnas kvar att kunna använda för insättande utav taktiska kärnvapen. 

En något märkvärdig avvikelse kring diskussionen avseende robotbrist utgörs dock av Rysslands President, Vladimir Putin, uttalande att denne kan tänkas förse Belarus med Iskander systemet vilket Belarus President, Aleksandr Lukasjenko, efterfrågat tidigare. Vad som även är värt att notera, är att Rysslands President även uttalade sig om att modifierade attackflygplan av typen SU-25 som Belarus förfogar över för att kunna bära kärnvapen, vilket innebär taktiska kärnvapen.8 Antagandet från inledningen av 2022 är att Belarus förfogar över 22 attackflygplan av typen SU-25,9 huruvida samtliga eller enbart ett antal flygplan eventuellt kan komma att modifieras för denna typ av uppgift har ännu inte framkommit. 

Detta skulle således kunna innebära att produktionskapaciteten för robotar hos Ryssland i dagsläget är högre än vad som antas, alternativt att det hela utgör ett propagandaagerande och att Ryssland inte kan förse Belarus med robotarna men med övriga delar till Iskander systemet. Men det innebär även att Ryssland tydligt signalerar att de vill utöka förmågan att kunna insätta taktiska kärnvapen i och med användande av belarusiska SU-25. 

Några säkra uppgifter i den akademiska diskursen kring Rysslands totala tillgång på robotar för långräckviddig precisionsbekämpning förefaller ej finnas att tillgå. Vad som dock kan konstateras är att USA hävdar att Ryssland avfyrat mer än 1,900 robotar av olika modeller mot Ukraina mellan 24FEB2022 och den 29APR2022.10Detta i sig skulle kunna innebära att en större mängd robotar än tidigare antagits kan ha producerats utav Ryssland. 

Att Ryssland kan tänkas inneha fler robotar än en minsta nivå som krävs för insättande utav taktiska kärnvapen, det vill säga det råder per se ingen robotbrist, skulle även kunna bekräftas i och med att Estland framfört att Ryssland övat fjärrbekämpning mot dem i närtid, under vad som förefaller vara juni månad 2022.11 Detta skall dock inte tas som intäkt för att Ryssland har ett överskott på robotar, då det är simulerade elektroniska avfyrningar som övats, vilket ej kräver skarpa robotar. 

En annan faktor som kan tänkas styrka att Ryssland fortfarande har kvar robotar utöver minsta nivån för användandet av taktiska kärnvapen utgörs av den ryska synen på konventionell fjärrbekämpningsförmåga som delgavs 2017. Vilket bland annat förordade en ansats att fyrdubbla denna förmåga. Ett annat uttalande var att förmågan till långräckviddig precisionsbekämpning var tvungen att ökas framtill 2021, vilket om det uppnåddes skulle innebära att Ryssland kunde lämna nukleär avskräckning till förmån för konventionell avskräckning.12 

Vägs dock uttalanden, produktionskapacitet samt användande av robotar mot Ukraina från och med den 24FEB2022, får det ses som sannolikt att Ryssland har börjat uppnå en robotbrist för att kunna genomföra långräckviddig konventionell precisionsbekämpning. 

Varför är då denna robotbrist intressant i ett större perspektiv? Frågan besvaras sannolikt i att om inte konventionell avskräckning kan uppnås kommer nukleär avskräckning bli än viktigare för Ryssland. Som tidigare skrivits har Ryssland historiskt satt stor vikt vid taktiska kärnvapen då de inte haft förmågan till långräckviddig konventionell precisionsbekämpning. En annan viktig faktor som även måste beaktas är att innan den andra ryska invasionen utav Ukraina ansågs tröskeln för att Ryssland skulle kunna tänkas använda taktiska kärnvapen vid en väpnad konflikt vara låg.13 Vilket blir synnerligen beaktansvärt med tanke på det kraftigt försämrade säkerhetsläget som inträtt efter den 24FEB2022.14 

Avslutningsvis, det kraftigt försämrade säkerhetsläget tillsammans med en sannolik robotbrist för genomförande av konventionell långräckviddig precisionsbekämpning och en tidigare låg tröskel för användande av kärnvapen hos Ryssland kan medföra att tröskeln för användande av taktiska kärnvapen utav Ryssland har sänkts ytterligareutifrån den nuvarande utvecklingen. Detta är således något som måste bejakas i en än högre omfattning i den nuvarande svenska säkerhetspolitiska diskursen, då det ryska kärnvapenhotet fortfarande förefaller vara något det blundas för. Trots simulerade kärnvapenangrepp mot Sverige vid minst ett tillfälle sedan 2000-talets inträdde, i form av påsken 2013.15 

Have a good one! // Jägarchefen 

Källförteckning 

British Broadcasting Corporation 1 (Engelska)

Bloomberg 1(Engelska)

Regeringskansliet 1(Svenska)

Reuters 1 (Engelska)

Sveriges Television 1(Svenska)

The Department of Defense 1 (Engelska)

The Financial Times 1 (Engelska)

The Jamestown Foundation 1(Engelska)

The New York Times 1, 2(Engelska)

Kristensen, Hans M. Korda, Matt. Russian nuclear weapons, 2022. Bulletin of the Atomic Scientists, 2022. vol. 78 no.2, s. 98-121. DOI: 10.1080/00963402.2022.2038907

McDermott, Roger N. Bukkvoll, Tor. Tools of Future Wars — Russia is Entering the Precision-Strike Regime. The Journal of Slavic Military Studies, 2018, vol. 31, no. 2. s. 191-213. DOI: 10.1080/13518046.2018.1451097

The International Institute for Strategic Studies. The Military Balance. London: The International Institute for Strategic Studies, 2022.

Ven Bruusgaard, Kristin. Russian nuclear strategy and conventional inferiority. Journal of Strategic Studies, 2021. vol. 44, no. 1, s. 3-35. DOI: 10.1080/01402390.2020.1818070

Zysk, Katarzyna. Nonstrategic nuclear weapons in Russia’s evolving military doctrine. Bulletin of the Atomic Scientists, 2017. vol. 73, no. 5. s. 322-327. DOI: 10.1080/00963402.2017.1362908 

Slutnoter 

1 The Financial Times. Foy, Henry. Schwartz, Felicia. Russia running short of precision missiles, say western officials. 2022. https://www.ft.com/content/f81234cc-cd05-45e8-9dc0-3219b8886490(Hämtad 2022-06-28)

2 The New York Times. Ismay, John. Russian Guided Weapons Miss the Mark, U.S. Defense Officials Say. 2022. https://www.nytimes.com/2022/05/09/us/politics/russia-air-force-ukraine.html (Hämtad 2022-06-28)

3 Ibid.

The Jamestown Foundation. Luzin, Pavel. Russian Challenges in Missile Resupply. 2022. https://jamestown.org/program/russian-challenges-in-missile-resupply/(Hämtad 2022-06-28)

4 Ibid.

McDermott, Roger N. Bukkvoll, Tor. Tools of Future Wars — Russia is Entering the Precision-Strike Regime. The Journal of Slavic Military Studies, 2018, vol. 31, no. 2. s. 203. DOI: 10.1080/13518046.2018.1451097

5 McDermott, Roger N. Bukkvoll, Tor. Tools of Future Wars — Russia is Entering the Precision-Strike Regime. The Journal of Slavic Military Studies, 2018, vol. 31, no. 2. s. 203. DOI: 10.1080/13518046.2018.1451097

6 Zysk, Katarzyna. Nonstrategic nuclear weapons in Russia’s evolving military doctrine. Bulletin of the Atomic Scientists, 2017. vol. 73, no. 5. s. 323. DOI: 10.1080/00963402.2017.1362908

7 Kristensen, Hans M. Korda, Matt. Russian nuclear weapons, 2022. Bulletin of the Atomic Scientists, 2022. vol. 78 no.2, s. 99. DOI: 10.1080/00963402.2022.2038907

The New York Times. Gordon, Michael R. Russia Deploys Missile, Violating Treaty and Challenging Trump. 2017. https://www.nytimes.com/2017/02/14/world/europe/russia-cruise-missile-arms-control-treaty.html(Hämtad 2022-06-28)

8 British Broadcasting Corporation. Russia promises Belarus Iskander-M nuclear-capable missiles. 2022. https://www.bbc.com/news/world-europe-61938111(Hämtad 2022-06-28)

Reuters. Belarus leader says he wants Russian nuclear-capable missile systems. 2021. https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/belarus-leader-says-he-wants-russian-nuclear-capable-missile-systems-2021-11-13/(Hämtad 2022-06-28)

9 The International Institute for Strategic Studies. The Military Balance. London: The International Institute for Strategic Studies, 2022, s. 183.

10 The Department of Defense. Senior Defense Official Holds a Background Briefing. 2022. https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3015570/senior-defense-official-holds-a-background-briefing/(Hämtad 2022-06-28)

11 Bloomberg. Tammik, Ott. NATO Member Estonia Says It’s Targeted by Russian Missile Simulations. 2022. https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-21/nato-s-estonia-says-it-s-targeted-by-russian-missile-simulations(Hämtad 2022-06-28)

12 McDermott, Roger N. Bukkvoll, Tor. Tools of Future Wars — Russia is Entering the Precision-Strike Regime. The Journal of Slavic Military Studies, 2018, vol. 31, no. 2. s. 197. DOI: 10.1080/13518046.2018.1451097

13 Ven Bruusgaard, Kristin. Russian nuclear strategy and conventional inferiority. Journal of Strategic Studies, 2021. vol. 44, no. 1, s. 6. DOI: 10.1080/01402390.2020.1818070

14 Ds 2022:7. Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge - konsekvenser för Sverige. s. 7.

15 Sveriges Television. Larsson, Thomas. Olsson, Jonas. Ryssland övade kärnvapenanfall mot Sverige. 2016. https://www.svt.se/nyheter/ryssland-ovade-karnvapenanfall-mot-sverige(Hämtad 2022-06-28)

Bosnien i backspegeln –Intervju med en bataljonchef

intervjuare: Christian Braw Göran Arlefalk har haft en lång och aktiv bana i försvaret och senare även inom utbildning och näringsliv. Hans nordiska bataljon befann sig vid Tuzla Air Base vid tiden för massmorden i Srebrenica 1996 och förbandet gjorde en betydande insats för flyktingarna från den drabbade staden. Den dagbok som Göran Arlefak förde [...]

Kärnvapnen ska skrämma väst till eftergifter

Interkontinentala RS-24 Jars missiler paraderar på Röda torget den 9 maj 2022. Foto: Lehtikuva/Aleksander Nemenov Rysslands Washingtonambassadör Anatolij Antonov gav perspektiv på Rysslands ”specialoperation” i Ukraina i april. Han sa (Politico, 18.4) att det ”är alltför inskränkt att tala om invasionen i Ukraina. Vi talar om att förändra världsordningen …” Kärnvapnen är det främsta verktyget [...]

Stig Nilsson – 50 år i fångenskap

Håll ut Stig. Vi glömmer dig inte, vi kommer aldrig sluta leta. Den dagen kommer att gry när du väcks av helikopterljudet från den annalkande fritagningsstyrkan. Illustration: Fredrik Norell. I år har han suttit 50 år i fångenskap. Menige Stig Nilsson har varit krigsfånge i varje upplaga av Soldaten i fält (SoldF) sedan 1972. Han [...]

Nu behövs innovativa krafter mer än någonsin

Vårt land har länge dragit nytta av sin stabilitet grundad på avsaknaden av direkta militära konflikter, begränsade effekter av de två världskrigen och ett gynnsamt läge efter dessa för att bygga upp en blomstrande industri. I kombination med en ambitiös, ihärdig och lojalt arbetande befolkning har Sverige år efter år placerat sig i tätklungan i [...]

Sveriges roll i Nato

 

Inlägget har också publicerats i Dagens Industri den 8 juni 2022

Sverige har hittills betraktat militär säkerhet ur ett i huvudsak egoistiskt, snävt nationellt, perspektiv. Hur skydda vårt eget territorium? Ett Natomedlemskap innebär att vi måste anlägga ett synsätt där vi ställer oss frågan; hur kan vi bäst bidra till att stärka alliansens gemensamma förmåga? Detta ska inte förväxlas med altruism där vi säljer ut vår egen säkerhet för att hjälpa andra. Länder är sällan altruistiska, inte heller Sverige. Genom att vi bidrar till att öka alliansens avskräckningsförmåga minskar risken för att Ryssland ska se användning av militära maktmedel som en option i vårt närområde. Något som ökar såväl vår som våra grannars säkerhet. Nedan några tankar om hur vi skulle kunna bidra.

Våra möjligheter att öka Natos avskräckningspotential är främst betingat av geografin. De två områden i vår närhet där ryska militära aktioner i första hand kan vara aktuella är Nordkalotten och Baltikum. Trovärdigheten i Natos förmåga att agera vid kriser eller krig som berör dessa områden kan i stor utsträckning påverkas av hur Sverige väljer att utveckla sina militära förmågor.

Nordkalottens betydelse är främst en funktion av de ryska marin- och flygbaserna på Kolahalvön. Där finns de strategiska kärnvapenubåtarna vilka konstituerar Rysslands andraslagsförmåga, och de fartyg och flygplan som har till uppgift att avskära Natos förbindelser över Atlanten. Det senare en förmåga som också utgör ett allvarligt hot mot sjöförbindelserna till Skandinavien. Ryssland kan vid en allvarlig kris vilja utvidga säkerhetszonen kring Murmanskområdet, till exempel genom att flytta fram långräckviddiga luftvärnssystem västerut, till norra Sverige eller norra Norge.

Att här möta ett ryskt angrepp är ett problem för hela alliansen, men där de nordiska länderna antagligen har att dra det tyngsta lasset, åtminstone inledningsvis, och framför allt då på marken. En försvarsoperation kommer att omfatta sjö- och flygoperationer såväl i Norskehavet som Barents hav och mark- och flygoperationer i norra Norge, Finland och Sverige. I Nordnorge finns också ett hot från landstigningar vilka syftar till att snabbt ta vitala områden eller viktig infrastruktur som flygbaser eller hamnar. Luftlandsättningar måste kunna mötas i stort sett över hela Nordkalotten.

Norra Sverige kommer utgöra ett centralt område varifrån man kan ingripa såväl västerut i riktning Troms, norrut mot Finnmark och österut till Finland. Inte med marina resurser av naturliga skäl, men med markstridsförband och flygstridskrafter. Likaså ger området med sina goda järnvägs- och landsvägsförbindelser och väl utbyggda flygfält goda möjligheter att föra dit förnödenheter.

De tre viktigaste svenska bidragen till försvaret av Nordkalotten och angränsande arktiska områden skulle därför antagligen vara att i övre Norrland: bygga ut baseringsmöjligheterna för alla tre ländernas flygstridskrafter; skapa den infrastruktur som krävs för att upprätta en Nato logistikhub på Nordkalotten; utveckla och utöka markstridskrafterna för att de ska kunna agera både som ”brandkår” och för att vara en substantiell förstärkningsresurs för såväl norra Norge som norra Finland.

Östersjöns roll kommer ur ett svenskt perspektiv förändras radikalt.  Från att ha varit en vallgrav som vi kan utnyttja för att försvåra ett angrepp mot Sverige kommer den nu i stället vara en förbindelselänk till våra allierade i Baltikum. De baltiska länderna kommer aldrig på egen hand kunna bygga försvarsmakter som klarar att avvärja en rysk invasion. De kommer alltid behöva förstärkningar från andra alliansmedlemmar. Ju trovärdigare det är att Nato kan ingripa till deras hjälp desto mindre risk för ryska militära äventyrligheter i Östersjöområdet.  Vårt viktigaste bidrag är därför att underlätta för alliansen att stödja de baltiska länderna i händelse av att de hotas eller angrips. Här finns det i allra högsta grad en kombination av egenintresse och ett alliansgemensamt intresse som talar för omfattande svenska åtaganden.

En kraftigt ökad svensk förmåga till sjöfartsskydd i Östersjön skulle innebära ett mycket viktigt bidrag till Natos möjligheter att sjövägen stödja de baltiska staterna, och även Finland. Det skulle också ge möjligheter till viss arbetsfördelning mellan alliansens medlemmar kring Östersjön. De baltiska länderna och Polen skulle då delvis kunna omprioritera delar av de pengar de annars skulle behöva satsa på sjöstridskrafter till att stärka sina markstridskrafter och sitt luftförsvar. De för dem helt avgörande förmågorna.

Ytterligare två betydelsefulla svenska bidrag skulle vara att utveckla försvaret av Gotland och skapa möjligheter att med markstridskrafter agera i Baltikum. På Gotland bör vår militära förmåga inte bara syfta till att hindra en angripare att ta ön, utan också innehålla vapensystem med vilka vi kan skydda sjö- och flygtransporter på och över Östersjön, exempelvis långräckviddiga luftvärnsrobotar och helikopterburen ubåtsjaktförmåga. Det andra bidraget vore att utforma en eller två svenska brigader så att de snabbt kan föras över till Baltikum. Sveriges geografiska läge ger oss möjligheten att vara de som först på ett substantiellt sätt skulle kunna förstärka Natos markstridsförmåga i Baltikum. I en krissituation skulle en sådan åtgärd sannolikt kraftigt påverka ryska kalkyler. Skulle strider ändå utbryta så gäller nog även här den tidlösa militära maximen ”hellre med lite i tid, än med mycket för sent”.

Västerhavet, Kattegatt och Nordsjön, med dess avgörande betydelse för de nordiska ländernas försörjning och som tilltransportväg för militära förstärkningar, är ur rysk synvinkel ett attraktivt operationsområde. Där kan den skandinaviska halvön avskäras från omvärlden. Här finns ytterligare en möjlighet att utnyttja de fördelar en allians ger för att kunna göra en arbetsfördelning mellan medlemmarna. Sverige, Norge och Danmark ensamma har inte ekonomiska möjligheter att skaffa och driva de många tämligen stora fartyg som krävs för att bedriva effektivt sjöfartsskydd hela vägen från Storbritannien till Skandinavien. Det enda land som sannolikt har den ekonomiska styrka som krävs för att bygga upp en tillräcklig förmåga för den uppgiften är Tyskland. Om Sverige tar på sig huvudansvaret för Natos marina verksamhet i Östersjöområdet skulle det underlätta för Tyskland att utveckla och inrikta sina sjöstridskrafter mot att i första hand agera i Västerhavet.  

Luftrummeti vårt närområde är en för alla nordiska länder gemensam arena. Det går inte att bedriva flygoperationer i regionen utan att flera länders luftrum berörs. Det är inte bara en fråga om att samordna flygverksamheten utan också att styra insatser med långräckviddigt luftvärn, leda och skydda flygtransporter till Norden och Baltikum, avgöra om kryssningsrobotar och drönare är egna eller fientliga och fatta beslut om vilka som ska bekämpas, kunna anvisa reservbaser där plan kan landa om den egna basen är utslagen mm. Övervakning och ledning måste samordnas. 

Ytterligare ett starkt skäl till att knyta de nordiska flygvapnen närmare varandra är den högre effekt som de kan utveckla gemensamt, jämfört med att agera enskilt. Insatser kan då optimeras utifrån de olika flygplantypernas egenskaper och beväpningsalternativ. Sammanlagt talar vi om drygt tvåhundra av världens mest kvalificerade stridsflygplan, JAS 39E och F-35. En inte föraktlig volym. Ungefär lika många flygplan som Royal Air Force eller Luftwaffe disponerar. Sverige bör verka för att det inom ramen för Nato skapas en gemensam nordisk flygstridsledning.

Sammantaget innebär förslagen att Sveriges roll i Nato, förutom att med stöd av andra försvara sitt eget territorium, skulle vara att; utgöra en del i ett gemensamt nordiskt ”Nordkalottkommando”; ta på sig en ledande roll när det gäller marin verksamhet i Östersjön; utveckla resurser som ska vara beredda att förstärka försvaret av de baltiska länderna; utgöra en del i ett integrerat nordiskt ”luftkommando”.

                                                                 *****

Karlis Neretnieks

Generalmajor, tidigare rektor för Försvarshögskolan

Striden på ett utökat djup om rörligheten

I och med den svenska ansökan om medlemskap i Nato öppnar sig ett utökat djup för svenska förband upp sig inom ramen för ett större militärt operationsområde på Nordkalotten. Nedan kommer jag att diskutera några utmaningar som detta för med sig. Den grundläggande svenska strategin i Arktis har varit att bidra till och verka för [...]

Materielförsörjnings­utredningen har lämnat sitt betänkande

Torsdagen den 19 maj överlämnade regeringens särskilde utredare Gunnar Holmgren Materielförsörjningsutredningens betänkande till statsrådet Peter Hultqvist. Utredningens huvuduppdrag har varit att redovisa en materielförsörjningsstrategi för det militära försvaret. Utöver att utarbeta en strategi har utredningen också haft uppdraget att klarlägga förutsättningarna för materielförsörjningen, analysera försvarsmarknaden och utveckla statens relation till försvarsföretagen. Här ges en översikt [...]