Med anledning av DN Debatt 10 feb 2024 ”Visst kommer även svenska soldater att begå krigsbrott”

Jag vänder mig starkt emot slutsatsen i texten som menar att svenska soldater, sjömän och officerare på grund av låg kunskap skulle begå krigsbrott. Vi är många i Försvarsmakten som har erfarenhet av att verka i internationella insatser och jag vet att svenska förband har varit djupt respekterade för sitt uppträdande i svåra situationer inom […]

Försvarsmakten ska fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare

Frågetecknen kring personalfrågorna är många och det har under senare tid varit flera medieinlägg runt arbetssituationen, löner och villkor inom Försvarsmakten. Jag vill därför ta tillfället i akt att återkomma till några av våra genomförda satsningar och hur vi arbetar framåt. Vi vet att många medarbetare går tungt och att önskemål lyfts om högre löner […]

Fortsatt leverans i ÖB dagorder – ytterligare satsningar på ersättningar och villkor

Alldeles nyss gick Försvarsmakten tillsammans med arbetstagarorganisationerna i mål med ett viktigt steg i satsningen på personalområdet, steg 2, som överbefälhavaren tidigare aviserat i ÖB dagorder. Steg 1 som uppnåddes i oktober innebär att ett antal hundra miljoner satsades på att möta behoven hos organisationsenheterna och på gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS) samt piloter. Nu […]

Försvarsmaktens militära råd – en kommentar

Det militära råd överbefälhavaren lämnade till regeringen 1 november, samt de ytterligare underlag som lämnades i samband med det, utgör grunden för en substantiell ökning av Sveriges försvarsförmåga. Investeringen i ökad försvarskraft innebär bland annat omfattande nyanskaffningar, fler förband och en större krigsorganisation. Omfattningen och de konkreta förslagen överskuggades till del av en debatt om […]

Officersprogrammet fortsatt attraktivt för ungdomar

Den 17 oktober rapporterade Sveriges Radio att en kommande studie från Försvarshögskolan visar att andelen unga som kommit in men tackat nej till det treåriga officersprogrammet (OP) har ökat. Vanligen är det cirka 40 procent som tackar nej till sin plats, men i år har ungefär hälften valt att inte påbörja utbildningen. Försvarshögskolan har nu […]

Resebrev HMS Falken 220918

Klockan har precis passerat 02:00 och alla som är på vakt och sina poster står och kollar på några delfiner som simmar längds med fartyget. Himlen är stjärnklar och det är tack vare månen som lyser som gör att vi kan se när delfinerna simmar längs med fartyget.  Vi har lämnat Biscayabukten bakom oss och […]

Resebrev HMS Falken 220917

Klockan är nu 01:24 portugisisk tid och hemma i Sverige är hon 02:24, nu sitter jag här och reflekterar över dagen och tiden som varit. Rutinerna ombord börjar sätta sig, det märks att folk börjar känna sig mer och mer hemma i miljön på segelfartyget. Vädret har fortsatt varit på vår sida med en något […]

Resebrev HMS Falken 220916

Resebrev från Björnholm Nu har vi varit till sjöss i två dagar och jag har än så länge fått behålla alla måltider. Detta tackar jag mina två år till sjöss för. Dock har eleverna som åkt med inte haft samma tur, men det är en lärdom i sig att slåss emot havet som försöker sno […]

Resebrev HMS Falken 220915

Ombordmönstring och de första dagarna ombord på HMS falken. Vi mönstrade ombord för tre dagar sedan 12/9 inne på den franska marinbasen i Brest på Frankrikes västra kust. Vi är ett gäng på 20 personer som består av SOU kadetter och gymnasieelever. Första dagen blev en händelserik dag där vi fick träffa nyckelbesättningen samt lära […]

Försvarsmakten fokuserar på att underlätta utbyggnad av vindkraft till havs

Som sektorsmyndighet är det Försvarsmaktens ansvar att bedöma hur samhälls-planeringsåtgärder påverkar riksintressen för hela Totalförsvarets militära del. När det gäller just vindkraft sker detta i samråd inför och vid en ansökan om tillstånd, oftast enligt miljöbalken 6 . och 9.kap. Försvarsmakten gör en omfattande beredning av hur etableringen skulle påverka verksamhet, anläggningar, system eller andra […]

Försvarsmaktens kommentar på Riksrevisionens rapport om personalförsörjningen

I går publicerades Riksrevisionens rapport; Expansion utan prioritet – personalförsörjningen av kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän. Försvarsmaktens tjänsteförrättande personaldirektör brigadgeneral Fredrik Ståhlberg och Försvarsmaktens förbandsproduktionschef Jonny Lindfors kommenterar rapporten så här: Försvarsmakten välkomnar Riksrevisionens rapport, vi känner igen oss i mycket av det som står och den kommer att vara ett bra stöd i […]

Flygvapenchefen kommenterar pilotsituationen i flygvapnet

Jag är den första att ta bladet från munnen och säga att vi befinner oss i ett prekärt läge, en kris – och då syftar jag inte på omvärldsläget, utan vår personalförsörjning – framförallt på pilotsidan där tjänstledighetsansökan och uppsägningar har inkommit. Med det sagt, vill jag understryka att jag har fortsatt ett orubbat förtroende för de […]

Arbetsrätt och värdegrundsarbete samverkar mot ovälkomna beteenden

Kommentar på Aftonbladets artikel ”Låga straff för officerare som tafsar och trakasserar” den 23 januari 2022. Påföljden av ovälkommet beteende i form av några dagars löneavdrag kan upplevas klen, men vid en granskning krävs att varje beslut och varje påföljd ses i ett sammanhang. Försvarsmakten måste ta hänsyn till helheten när en bedömning görs och […]

Försvarsmakten arbetar för ökad förutsägbarhet för vindkraft – både land- och havsbaserad

Det förs för närvarande en diskussion i media om Försvarsmaktens roll och arbete kopplat till vindkraftsutbyggnaden i Sverige. Med anledning av detta vill Försvarsmakten beskriva det arbete myndigheten bedriver kopplat till vindkraft. Riksdagen har beslutat om proposition Totalförsvaret 2021–2025 som innehåller övergripande mål för totalförsvaret, nya mål för det militära respektive civila försvaret, inriktningen för […]

Därför slutför Försvarsmakten införandet av ett trebefälssystem

I ett inlägg på Kungliga Krigsvetenskapsakademiens blogg den 2 september framför Stefan Emanuelsson sina åsikter kring Försvarsmaktens beslut den 7 maj 2021 om slutligt införande av ett trebefälssystem med tre personalkategorier: officerare, specialistofficerare och gruppbefäl. Blogginlägget innehåller påståenden där Försvarsmakten är av annan uppfattning. Jag vill därför ge följande kommentar: Försvarsmaktens beslut handlar inte om […]

Med anledning av medias rapportering angående TP 84 Hercules

En av Flygvapnets uppgifter som vi ska leverera i alla konfliktnivåer är att säkerställa operativ rörlighet med transportflyg. Förmågan är viktig – inte bara för Flygvapnet utan för hela Försvarsmakten och även totalförsvaret. Det är ingen nyhet att Flygvapnets TP 84 Hercules är gamla och behöver modifieras och senare ersättas (efter år 2035). Den version […]

Ökad militär verksamhet på västkusten för ett tryggare Sverige

Sveriges Radio P4 Göteborg rapporterade i ett inslag den 13 september om konsekvenser av Försvarsmaktens ökande verksamhet. Inslaget presenterade dock inte försvarsperspektivet, varför jag vill komplettera bilden. För att förstå Försvarsmaktens ökande verksamhet i Göteborgs skärgård, och på andra platser, är det viktigt med bakgrunden och sammanhanget. Anledningen till att riksdagen i december 2020 fattade […]

Att bygga nationell försvarsförmåga – ett nästan bortglömt hantverk

Med anledning av Riksrevisionen granskning av statens arbete med att stärka arméstridskrafterna krävs ett förtydligande från Försvarsmakten. Myndigheten delar utredningens övergripande slutsatser bland annat att personella och materiella förutsättningar har begränsat möjligheterna att bilda två brigader. Regeringen gjorde 2015 bedömningen att den viktigaste uppgiften för Försvarsmakten var att öka den operativa förmågan i krigsförbanden under […]

Försvarsmakten om läget i Afghanistan

Säkerhetsläget i Afghanistan är osäkert. Talibanerna har besegrat den afghanska regeringen militärt. Efter att under flera år förberett ett övertagande efter den internationella koalitionens utdragning, påbörjade talibanerna förra veckan en större offensiv där man på mindre är en vecka intog landets större städer, viktig infrastruktur och huvudstaden. En talibanledd regering förväntas tillträda inom kort, samtidigt […]

Försvarsmakten och de afghanska tolkarna

Med anledning av diskussionen i media angående tolkarna i Afghanistan vill jag klargöra några saker. Den lokalanställda personal Försvarsmakten haft under insatsen i Afghanistan har varit väldigt värdefull. Vi har jobbat nära tillsammans i operationer och de har varit ovärderliga för att lösa våra uppgifter. I samband med att den multinationella insatsen Isaf avslutades 2014 […]